START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z XX Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

W dniach 17 - 20 września 2018 roku w Zakopanem odbył się XX Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Dziecko wobec rozpadu rodziny". Kongres miał charakter szkoleniowy. Otwarcia Kongresu dokonała Prezes Stowarzyszenia Dorota Hildebrand-Mrowiec, która przywitała zaproszonych gości i sędziów rodzinnych z całej Polski.W swoim wystąpieniu wskazała, że Kongres to czas merytorycznych dyskusji, wykładów, mówienia o tym co boli i co jest ważne dla sędziów rodzinnych, szukania nowych rozwiązań, ale również czas budowania relacji. Podkreśliła, że dzięki corocznym kongresom spotykamy ludzi nietuzinkowych, od których czerpiemy  inspiracje i zmieniamy się na lepsze. Wskazała, że członkowie Stowarzyszenia biorą udział w licznych konferencjach, kongresach i debatach, które dotyczą sądownictwa rodzinnego. Zachęcała również do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia i profilu na Facebooku.

Kongres był okazją do uroczystego ogłoszenia wyników VI edycji Konkursu dla sędziów rodzinnych. Tegoroczny temat "Prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców" spotkał się z dużym zainteresowaniem. Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Henryk Haak, prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, Bartosz Pilitowski, Katarzyna Kościów-Kowalczyk, dr Magdalena Arczewska miała bardzo trudne zadanie. Ostatecznie zdecydowała o przyznaniu miejsc exaequo. Pierwsze miejsce przyznano sędziom: Monice Gardziel i Alicji Ornatowskiej, drugie miejsce: Wojciechowi Bądzowi i Agnieszce Kubicy, a trzecie miejsce Beacie Bukowskiej. Zachęcamy do zapoznania się w pracami konkursowymi, które udostępnione są na naszej stronie internetowej.Z uwagi na jubileuszowy charakter Kongresu nie zabrakło szczególnych gości. Pani sędzia Ewa Waszkiewicz, pełniąca przez wiele lat funkcję Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, podzieliła się swoimi wspomnieniami i osiągnięciami Stowarzyszenia, zarówno w kraju jak i zagranicą .Pan Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józef Musioł, honorowy Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnego kierunku zmian wymiaru sprawiedliwości, krytycznie ocenił obniżanie autorytetu sędziów i życzył wszystkim sędziom odwagi i niezawisłości w podejmowaniu decyzji.

Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar z uwagi na obowiązki nie mógł osobiście uczestniczyć w Kongresie, ale reprezentowany był przez swojego przedstawiciela Michała Kubalskiego, Naczelnika Wydziału Prawa Rodzinnego w Zespole Cywilnym BRPO, który odczytał list skierowany do uczestników Kongresu.List Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara.Wyjątkowym gościem Kongresu był Pan Sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie Arkadiusz Krupa, który przysłuchiwał się wykładom, a zamiast notatek sporządzał rysunki, oddające sedno problemu. Jego prace stworzyły piękną galerię, cieszącą oko uczestników Kongresu.Część merytoryczną Kongresu rozpoczął Pan sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu, prof. dr hab. Henryk Haak, który omówił założenia opracowywanej obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawy o nieletnich. Wskazał, że zmiany mają dotyczyć określenia dolnej i górnej granicy wieku w zakresie demoralizacji i czynów karalnych nieletniego, doprecyzowania pojęcia czynów karalnych, rozszerzenia katalogu środków wychowawczych, zmian w zakresie wyznaczania obrońcy, doprecyzowania zasad orzekania na rozprawie i posiedzeniu. Podkreślił, że propozycje nie zmieniają dotychczasowego wychowawczego charakteru ustawy.Niezwykle ciekawy wykład pt. "Dziecko w konflikcie okołorozwodowym" z punktu widzenia psychologicznego przedstawiły dr Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Omówione zostały takie zagadnienia jak przejawy nadużyć emocjonalnych wobec dzieci w sytuacji rozwodu, przejawy konfliktu lojalności u dziecka, formy relacji rodzicielskiej, konsekwencje oddzielenia od rodzica (PA), formy pomocy dziecku w zakresie radzenia sobie z rozłąką itp. Uzupełnieniem wykładu jest niezwykle przydatna w praktyce sądowej pozycja książkowa prelegentek pt. "Rozwód jako proces. Perspektywa dorosłych i dzieci" wydawnictwa Dyfin, którą w ramach materiałów konferencyjnych otrzymali członkowie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.Drugi dzień Kongresu otworzył Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusz Zawistowski, który mimo licznych obowiązków przyjechał na nasze spotkanie. W swoim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w Sądzie Najwyższym i możliwe scenariusze rozwoju wydarzeń. Z okazji jubileuszu złożył życzenia Stowarzyszeniu i uczestniczącym w Kongresie sędziom rodzinnym.Dr hab. Przemysław Polański z Wydawnictwa C.H.Beck omówił nowości oraz praktyczne porady z zakresu korzystania z systemu Legalis w sprawach rodzinnych.Sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny omówiła zadania sądu opiekuńczego wynikające z nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wprowadzone przepisy powodują w praktyce liczne problemy, które należy analizować pod kątem genezy wprowadzonych zmian, a więc wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka tj. w sprawie Kędzior przeciwko Polsce ( skarga nr 45026/07) oraz w sprawie K.C. przeciwko Polsce (skarga nr 31199/12 ), wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28.06.2016 roku K 31/15. Wskazała, że w świetle aktualnie brzmiącego art. 38 ust.2-4 może zachodzić konieczność dwukrotnego orzekania przez sąd opiekuńczy w zakresie przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej. W pierwszym etapie przedstawiciel ustawowy musi wystąpić z wnioskiem o zezwolenie sądu opiekuńczego na wyrażenie zgody na przyjęcie do domu pomocy społecznej na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy. W drugim etapie sąd orzeka w sprawie o przyjęcie do domu pomocy społecznej w oparciu o treść art. 38 ust. 2 lub art. 38 ust.4. Pani sędzia omówiła kwestie w zakresie ustanawiania pełnomocnika z urzędu, dopuszczania opinii biegłych, wysłuchania uczestników, zasady dotyczące umieszczania w domu pomocy społecznej osób małoletnich i osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz szereg problemów orzeczniczych, które występują w praktyce sądowej.Pani Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Ewa Litowińska-Kutera w swoim referacie dotyczącym obrotu prawnego z zagranicą omówiła praktyczne problemy wynikające ze stosowania w postępowaniu cywilnym przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1393/2007 i Konwencji haskiej z dnia 15.11.1956 roku, dotyczących doręczania dokumentów sądowych w międzynarodowym obrocie prawnym. Zasygnalizowała ważne kwestie związane z czynnościami sądu w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, dotyczących np. ustalania obywatelstwa, wymogów formalnych wniosków o doręczenie, tłumaczenia dokumentów. Wskazała także na doniosłe w tych sprawach orzecznictwo Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Omówiła najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 odnośnie jurysdykcji, prawa właściwego i współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, protokołu haskiego z dnia 23.11.2007 r. i prawa prywatnego międzynarodowego.Pan Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie Robert Kowalczuk omówił zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416). Podkreślił, że od 27 sierpnia 2018 roku, gdy ustawa ta weszła w życie, sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 roku dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka, podlegają odmiennym niż dotąd regułom. Inna właściwość sądu, wymóg prawomocności postanowienia nakazującego powrót dziecka do państwa, w którym przed uprowadzeniem miało miejsce stałego pobytu, przymus adwokacko-radcowski, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej przez określone podmioty, to tylko niektóre z nich. Zwrócił uwagę na rozwiązanie obejmujące każdą kategorię spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, jakim jest możliwość dokonania przeszukania przez Policję. Wskazał również, że ustawa z 26 stycznia 2018 r., wprowadza nową instytucję jaką jest zgoda polskiego sądu na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w Polsce przez sąd lub organ obcego państwa. Podniósł, że poza nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, ustawą tą znowelizowane zostały także ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa o Policji oraz ustawa o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, których stosowanie jest niezbędne przy orzekaniu w powołanych sprawach.Trzeci dzień wykładów rozpoczął dr Tomasz Piekot z Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego mówiąc o "Prostym języku w życiu i sądzie". W niezwykle ciekawy sposób omówił współczesne kierunki komunikacji, zasady poprawności językowej i interpunkcyjnej. Wskazał praktyczne wskazówki, jak należy formułować i sporządzać wezwania sądowe i inne pisma, by były bardziej czytelne dla stron. Zalecał, by stosować akapity blokowe (zamiast wciętych), unikać przesadnych wyróżnień w tekście (zakaz podkreślania), tworzyć nawigację ze śródtytułów, stawiać często kropkę (najpóźniej po 20 wyrazie) itp.Ostatni wykład pt. "Dziecko w sądzie. Perspektywa psychiatry wieku rozwojowego" wygłoszony został przez doświadczonego psychiatrę, Kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagielońskiego, dr hab. n. med. Macieja Pileckiego. Prelegent omówił niezwykle istotne tematy związane z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej lekarzy, problem zeznawania lekarzy w charakterze świadków i udostępniania sądom pełnej dokumentacji z leczenia. Zwrócił uwagę na taktyki procesowe stosowane przez strony, wykorzystywanie dokumentacji lekarskiej i psychologicznej w toku postępowań sądowych, co zaburza dalszą terapię dziecka i zaufanie do lekarza. Omówił pojęcie choroby psychicznej i innych zaburzeń. Uczestnicy Kongresu byli zgodni, że nadal występują w kraju problemy z dostępem do biegłych lekarzy psychiatrów i typowaniem placówek leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.W ocenie uczestników i gości XX Kongres Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce był bardzo udany. Piękna pogoda umożliwiła wycieczkę w góry na Polanę Kopieniec.Kolejny XXI Kongres zaplanowano w terminie 15-19 września 2019 roku, również w Hotelu "Tatra" w Zakopanem, na który już dziś serdecznie zapraszamy.


   Pobierz plik: List Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-11-12
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet