START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NASStatut Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 23 marca 2019 roku (tekst jednolity)*


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce "Association of Family Judges In Poland", zwane w dalszej części statutu - Stowarzyszeniem.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

§ 3

Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może tworzyć koła przy sadach na obszarze swojej właściwości.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych o podobnym założeniu programowym.

§ 6

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział 2. Cele i środki działania

§ 7

Celem stowarzyszenia jest:
 1. umacnianie niezależności i niezawisłości sędziów rodzinnych oraz troska o ich autorytet,
 2. współdziałanie ze wszystkimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
 3. dążenie do umacniania i ochrony rodziny, a zwłaszcza jej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 4. doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpracujących z sądownictwem rodzinnym,
 5. inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich, ochrony rodziny oraz wspierania rozwoju mediacji rodzinnej dla nieletnich,
 6. wspieranie uzdolnionej młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
 7. kształtowanie opinii publicznej,
 8. reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
 9. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie sądownictwa rodzinnego,
 10. współpraca z mediami w celach edukacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz poprawy wizerunku sędziów rodzinnych,
 11. integracja środowiska sędziów rodzinnych,
 12. propagowanie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przy współpracy z wyższymi uczelniami w kraju i za granicą.
§ 8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
  1. podejmowanie działań na rzecz ochrony rodziny, dobra dziecka, zapobiegania czynom karalnym i demoralizacji nieletnich;
  2. prowadzenie działalności szkoleniowej;
  3. organizowanie narad, konferencji naukowych, wystaw i odczytów;
  4. współpracę z innymi stowarzyszeniami o zbliżonym profilu w kraju i za granicą przez: propagowanie osiągnięć polskiego sądownictwa rodzinnego, opracowywanie oraz wymianę informacji i materiałów o tematyce interesującej Stowarzyszenie, przygotowywanie kongresów, seminariów oraz konferencji krajowych i międzynarodowych,
  5. współpracę ze studentami kierunków prawniczych, pedagogicznych i psychologicznych na zasadach wolontariatu;
  6. prowadzenie strony internetowej i profilu na portalach społecznościowych;
  7. kontakt z mediami.
 2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Stowarzyszenie wykonuje w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, nadzwyczajni i honorowi.

§ 10
 1. Członkiem zwyczajnym może być sędzia, w tym sędzia w stanie spoczynku.
 2. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia sędziego do innego zawodu prawniczego.


§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, odczytach, kursach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 4. zwracania się bezpośrednio do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej.
§ 12
 1. Członkiem nadzwyczajnym może być pracownik naukowy zajmujący się problematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich.
 2. Członkiem nadzwyczajnym może być również osoba wykonująca czynności, o których mowa w przepisach prawa o ustroju sądów powszechnych, w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich, jeżeli uzyskała pisemną rekomendację przynajmniej trzech członków zwyczajnych.
 3. Decyzję o przyjęciu członka nadzwyczajnego podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia gotowości uiszczenia składek członkowskich. W przypadku osoby, o której mowa w ust. 2, do deklaracji dołącza się wymaganą rekomendację.
§ 13
 1. Do członka nadzwyczajnego § 11 stosuje się, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 2. Wyjątek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy członka nadzwyczajnego, który w dniu 23 marca 2019 r., był członkiem zwyczajnym.
§ 14
 1. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia gotowości uiszczenia składek członkowskich.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 można złożyć właściwemu terenowemu Zarządowi Koła Stowarzyszenia. Przewodniczący Koła przekazuje złożone dokumenty Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 15

uchylony

§ 16
 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub sądownictwa rodzinnego.
 2. Do członka honorowego § 11 stosuje się, za wyjątkiem pkt 1.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
§ 17
 1. Członkowie zobowiązani są do:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.
§ 18
 1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
  2. skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nieopłacania składek przez rok od dnia ostatniej zarejestrowanej wpłaty,
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do członka, który uregulował składki członkowskie do dnia 31 grudnia 2019 r.
§ 19

uchylony

Rozdział 4. Władze naczelne Stowarzyszenia

§ 20
 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 21

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie zwoływane przez Zarząd. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
 7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
 8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
§ 24

Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków w formie elektronicznej, ustnej lub telefonicznej, co najmniej 14 dni przed dniem obrad Walnego Zebrania.

§ 26
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu również na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od dnia zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 27

Zarząd liczy od 8 do 12 członków.

§ 28

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
 2. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 3. zatwierdzanie bilansu,
 4. powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,
 5. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz,
 10. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji Veillard-Cybulskich w wypadkach przewidzianych przez jej statut,
 11. przygotowywanie porządku Walnego Zebrania i projektów uchwał,
 12. realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
§ 29
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§ 30
 1. Zarząd wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, jego zastępcę oraz skarbnika i jego zastępcę.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 3. Prezes lub wiceprezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działają w jego imieniu.
§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego i jego zastępcę.

§ 32
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. kontrola opłacania składek członkowskich,
  3. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  5. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.
§ 33

Sąd Koleżeński składa się z 5 - 7 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 34
 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
 4. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
Rozdział 5. Koła Stowarzyszenia

§ 35
 1. Koła Stowarzyszenia powstają przy sądach na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Teren działalności Koła i siedzibę określa Zarząd.
§ 36

Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§ 37

Władzami Koła są Zebranie Członków Koła i Zarząd Koła.

§ 38
 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:
  1. uchwalanie kierunków działania na danym terenie,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
  3. wybór Zarządu Koła.
§ 39
 1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i co najmniej jednego członka zarządu, jeżeli Koło liczy mniej niż 7 członków Zarząd Koła składa się z przewodniczącego i skarbnika.
 2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie i wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział 6. Majątek i fundusze

§ 40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 41

Na fundusze składają się:
 1. składki członkowskie,
 2. dotacje,
 3. zapisy i darowizny
 4. wpływy z działalności statutowej.
§ 42

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§ 43
 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagany jest podpis prezesa Zarządu.
 2. Dla ważności dysponowania kontami bankowymi (złotówkowymi lub dewizowymi) wystarczy podpis prezesa Zarządu, lub wiceprezesa albo skarbnika.
Rozdział 7. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 45
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zebrania o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


ZARZĄD
HISTORIA
STATUT STOWARZYSZENIA
STATUT FUNDACJI
SPRAWOZDANIA


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet