START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NASSTATUT FUNDACJI VEILLARD CYBULSKICH


§1

Fundacja Veillard Cybulskich zwana dalej Fundacją , ustanowiona przez Henrykę Veillard - Cybulską, 1006 Lausanne, Avenue Daples 15, Szwajcaria, aktem notarialnym sporządzonym przez Państwowe Biuro Notarialne w Warszawie w dniu 1 października 1988 roku Nr A I 9796/88, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. Nr 21, poz. 97/ oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§3

Celem Fundacji jest:
 1. popieranie działalności naukowej zmierzającej do doskonalenia metod ochrony prawnej dzieci, młodzieży i rodziny;
 2. popieranie studiów i badań naukowych zbieżnych z tematami podejmowanymi przez Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Sądów dla Nieletnich i Rodzinnych;
 3. wspieranie nowatorskich działań i udoskonalonych metod postępowania w sprawach nieletnich i rodzin zagrożonych.
§4

Fundacja może udzielać pomocy finansowej, zwanej dalej "pomocą", obywatelom polskim i Stowarzyszeniu Sędziów Sądów Rodzinnych w ich studiach i badaniach naukowych oraz działalności praktycznej zmierzającej do realizacji celów wymienionych w §3, a także realizującym cele nakreślone w statucie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

§5

Zainteresowany ubiegający się o przyznanie pomocy obowiązany jest przedstawić Fundacji posiadane dokumenty i wskazać na inne dowody potwierdzające realizowaną działalność, a także podać okoliczności pozwalające na ustalenie wysokości pomocy.

§6

Udzielenie pomocy może polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu wydatków związanych z realizowaną działalnością lub przyznaniu stypendium na studia i badania naukowe poświęcone realizacji celów wymienionych w §3.

§7
 1. W skład majątku Fundacji wchodzą:
  1. składniki przeznaczone na cele Fundacji aktem fundacyjnym,
  2. dochody Fundacji.
 2. Dochodami Fundacji są:
  1. przyjęte na rzecz Fundacji spadki, zapisy lub darowizny,
  2. dywidendy od majątku Fundacji ulokowanego w udziałach lub akcjach spółek,
  3. odsetki od depozytów bankowych Fundacji,
  4. wpływy ze zbiórek publicznych prowadzonych przez Fundację,
  5. należności ze sprzedaży rzeczy lub praw Fundacji.
§8

Zarząd Fundacji prowadzi rejestr osób prawnych i fizycznych, które przyczyniły się do powiększenia majątku Fundacji lub popierają materialnie Fundację.

§9

Pomoc Fundacji ogranicza się do wysokości majątku Fundacji określonego w §7 statutu.

§10

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składającym się z 5 do 10 osób (członków), w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§11
 1. Członków Zarządu, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, powołuje za ich zgodą Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.
 2. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Fundacji, a także w wypadku przewidzianym w art. 17 cytowanej ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce uzupełnia skład Zarządy Fundacji do liczby wymienionej w §10.
§12

Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:
 1. zarządzanie funduszem Fundacji,
 2. podejmowanie uchwał o udzieleniu pomocy określonej w statucie,
 3. podejmowanie uchwał o przyjęciu darowizn i zapisów,
 4. kierowanie obsługą kancelaryjną Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
 6. składanie sprawozdań z działalności Fundacji Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce,
 7. uchwalanie regulaminu Zarządu Fundacji.
§13
 1. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu należą:
  1. zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Fundacji,
  2. nadzór nad obsługą kancelaryjną Fundacji,
  3. reprezentowanie Zarządu Fundacji,
  4. d) składanie wraz z członkiem Zarządu Fundacji /w tym wiceprzewodniczącym/ oświadczeń woli w imieniu Fundacji
 2. Do kompetencji wiceprzewodniczącego Zarządu należą:
  1. zastępowanie przewodniczącego Zarządu fundacji,
  2. składanie wraz z członkiem Zarządu Fundacji oświadczeń woli w imieniu Fundacji.
 3. Do obowiązków członka Zarządu należą:
  1. udział w pracach i zebraniach Zarządu oraz wykonywanie zadań wynikających z uchwał Zarządu Fundacji,
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji wraz z przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Zarządu Fundacji.
§14
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu.
 2. W razie równej liczby głosów o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy decyduje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu.
§15

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają przewodniczący i wiceprzewodniczący Zarządu i jeden z pozostałych członków Zarządu.

§16

Kontrolę działalności finansowej Fundacji sprawuje Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, powoływanych za ich zgodą na okres 4 lat przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.

§17
 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Fundacji,
  2. przedstawianie Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce wniosków w sprawie działalności Fundacji,
  3. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrola całokształtu działalności Fundacji odbywa się raz na dwa lata


§18

Członkowie Zarządu i członkowie Komisji Rewizyjnej sprawują swe funkcje nieodpłatnie.

§19

Fundacja ulegnie likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których była ustanowiona albo wyczerpania jej środków finansowych.

§20

Zmiany w celu i treści Statutu Fundacji dokonuje Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce

Statut niniejszy ustalony został przez Fundatora - Henrykę Veillard - Cybulską a zmieniony obecnie przez Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych uchwałą z dnia 2 marca 2013r.

ZARZĄD
HISTORIA
STATUT STOWARZYSZENIA
STATUT FUNDACJI
SPRAWOZDANIA


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet