START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


VII edycja konkursu dla sędziów rodzinnych

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce podjął w uchwałę o organizacji VII edycji konkursu dla sędziów rodzinnych. Serdecznie zapraszamy sędziów rodzinnych do udziału w tegorocznym konkursie na prace pisemne pod hasłem "Dziecko i jego emocje".

Celem Konkursu jest promowanie aktywności sędziów, którzy w swojej pracy zawodowej dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne i społeczne. Szczególnie pożądane jest zgłaszanie problemów wyłaniających się w pracy orzeczniczej, dzielenie się swoimi doświadczeniami i rekomendacjami.

Konkurs ma również na celu uhonorowanie tych osób ze środowiska sędziów rodzinnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w problemy rodziny i dziecka. Realizowane to będzie poprzez uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień na XXIII Kongresie Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach od 18 do 22 września 2022r. w Zakopanem oraz umożliwienie publikacji prac na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Do oceny prac konkursowych została powołana Komisja Konkursowa w składzie:

- prof. dr hab. Henryk Haak - SSO w stanie spoczynku, wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Kaliszu,
- prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości,
- SSR Maja Jabłońska, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce,
- dr hab. Magdalena Szafranek, Uniwersytet Warszawski.

Regulamin Konkursu, załączony jest do niniejszego pisma. Nadsyłanie prac konkursowych przewidziane jest w terminie do 31 sierpnia 2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej, na email Stowarzyszenia: stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl.

Regulamin Konkursu na najlepsze prace sędziów z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich


§ 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, zwane dalej "Organizatorem";

§ 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich sędziów rodzinnych;

§ 3. Celem Konkursu jest promowanie aktywności sędziów, którzy w swojej pracy zawodowej dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne, społeczne, obyczajowe i instytucjonalne. Szczególnie pożądane jest zgłaszanie problemów w pracy orzeczniczej, dzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i wątpliwościami, ewentualnie przedstawianie jak najlepszych rozwiązań. Konkurs ma również na celu uhonorowanie tych osób ze środowiska sędziów rodzinnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w problematykę rodzinną, poprzez uroczyste wręczanie nagród i wyróżnień na Kongresach Stowarzyszenia, umożliwienie publikacji prac oraz zawiadomienie przełożonych Prezesów Sądów o osiągnięciach laureatów Konkursu;

§ 4. Na Konkurs należy nadsyłać prace pisemne o objętości do 10 stron wystandaryzowanego maszynopisu, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora/autorki, adresem poczty elektronicznej oraz adresem zamieszkania i nazwą sądu;

§ 5. Na Konkurs prace należy przysyłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku wyłącznie w wersji elektronicznej, na adres internetowy Stowarzyszenia stowarzyszenie@sedzia-rodzinny.pl. Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie;

§ 6. Nadesłane prace będą korzystały z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach szczególnych, głównie w prawie autorskim;

§ 7. Laureatów/laureatki Konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w liczbie 4 osób, które wybiorą ze swego grona przewodniczącego i sekretarza;

§ 8. Ustala się I nagrodę w wysokości 1.000 zł, II nagrodę w wysokości 750 zł i III nagrodę w wysokości 500 zł. Komisja może przyznać trzy dalsze wyróżnienia z nagrodami rzeczowymi;

§ 9. Po dokonaniu oceny Komisja sporządza protokół, w którym wymienia nagrodzone prace i autorów/autorki, ze wskazaniem wysokości nagród oraz niezwłocznie przesyła protokół do Prezesa Stowarzyszenia, celem zapoznania Zarządu z wynikami Konkursu;

§ 10. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 19 września 2022 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na XXIII Kongresie Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia;

§ 11. Laureaci/laureatki Konkursu zostaną poinformowani/e o przyznaniu nagród niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość podanych adresów;

§ 12. Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. Po zakończeniu Konkursu zbiór danych osobowych zostanie trwale usunięty;

§ 13. Dane osobowe uczestników/uczestniczek Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu poinformowania autorów/autorek nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie jej odbioru;

§ 14. W celach określonych powyżej Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe autorów/autorek nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy;

§ 15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia przez cały czas trwania Konkursu;

§ 16. Projekt finansowany ze środków Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w ramach działalności statutowej.

W imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
Prezes Ewa Ważny


Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2022-05-21
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet