START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Wiceprezes Stowarzyszenia na konferencji dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi

W dniach 28-29 października 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez INPRIS (Instytut Prawa i Sprawiedliwości), we współpracy z Działem Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na temat "Razem czy osobno? Współpraca, interakcja, komunikacja wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych" (program konferencji) .

W konferencji udział wzięła wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce sędzia Dorota Hildebrand-Mrowiec. W wystąpieniu swoim podniosła, że kontrola społeczna jest potrzebna, zarówno gdy chodzi o życie publiczne, jak i o wymiar sprawiedliwości. Widzi się dużą rolę organizacji pozarządowych, niestety niewiele organizacji korzysta z uprawnień, jakie dają im obecne przepisy prawa. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym. Podała przesłanki, jakie muszą być spełnione, by organizacja pozarządowa została dopuszczona do udziału w sprawie, zgodnie z obowiązującym systemem prawnym.Sędzia zauważyła, że aby współpraca sędziów z organami pozarządowymi układała się dobrze, muszą być spełnione pewne warunki. Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przystępujący do sprawy, muszą być przygotowani merytorycznie i opanowane muszą być emocje, szczególnie w sprawach rodzinnych.

Z perspektywy sędziów niektóre organizacje pozarządowe skupiają się na działalności medialnej, a nie na braniu czynnego udziału w postępowaniu sądowym. Nie są więc postrzegane przez sędziów jako podmioty mogące brać konstruktywny udział w postępowaniu sądowym. W ocenie sędzi Doroty Hildebrand-Mrowiec, cele organizacji pozarządowych powinny sprowadzać się do profesjonalnego doradztwa, dostarczenia potrzebnych informacji i ewentualnie do zapewnienia pomocy prawnej. Organizacje te powinny wskazywać możliwości rozwiązania konfliktu, np. przez kierowanie do mediatorów, lub współpracować z osobami, które mogą pełnić rolę mediatora wśród członków organizacji. Strona nie może być "nakręcana" przez osoby pomagające z ramienia organizacji pozarządowej, ale pouczana i informowana, jakie są procedury procesowe, jakie dowody należy zgłaszać. W obecnym systemie prawnym strona, która obiektywnie ma rację, może jednak przegrać proces, ponieważ nie zna zasad postępowania dowodowego.W kpc obowiązuje zasada kontradyktoryjności, czyli sąd jest arbitrem, który ocenia materiał dowodowy przedstawiony przez strony, co do zasady nie działa z urzędu. Rację ma więc nie ten kto głośno krzyczy, ale ten kto ją udowodni. Organizacje pozarządowe powinny zatem pouczać, jak zbierać dowody i jak je przedstawić przed Sądem - a więc w odpowiednim czasie, z odpowiednią tezą dowodową.

W sprawach rodzinnych i rozwodowych, jeżeli chodzi o dobro dziecka sąd działa też z urzędu, ale wynik większości spraw cywilnych uzależniony jest od udowodnienia swoich racji. Ważne jest też wsparcie psychiczne udzielane stronie przez samą obecność przedstawiciela organizacji pozarządowej. Szczególnie w sprawach rodzinnych ważne jest opanowanie emocji. Przedstawiciel organizacji reprezentujący stronę nie może się z nią utożsamiać, musi zachować obiektywizm, bo w sprawach rodzinnych najważniejsze jest dziecko.Wiceprezes Zarządu Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraziła przekonanie, że sędziowie przy bliższym kontakcie bardzo zyskują, gdyż nieprawdziwe są takie informacje, jak np.: że sędziowie rodzinni z powodu biedy rodziców umieszczają dzieci w pieczy zastępczej, są po stronie matek w sprawach o uregulowanie władzy rodzicielskiej, czy w sprawach o ustalanie kontaktów lub w sprawach o alimenty. W swoim wystąpieniu poruszyła sprawę pisma, które zostało wysłane w styczniu 2014 roku, do prezesów sądów okręgowych, przez jedno ze stowarzyszeń, w którym między innymi napisano, że "sądy rodzinne tworzą największe ustawowe bezprawie, by nie powiedzieć patologię życia rodzinnego względem dziecka i rodzica". Nie było tam treści merytorycznej, a forma i treść pisma uwłaczała godności urzędu sprawowanego przez sędziów rodzinnych. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce postanowił nie reagować na to pismo.

"Jestem za wolnością słowa i mam szacunek dla różnych poglądów, ale debata publiczna musi mieć odpowiedni poziom" - powiedziała sędzia D. Hildebrand-Mrowiec na zakończenie swojego wystąpienia.Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce jest za współpracą ze wszystkimi organizacjami, których celem jest dążenie do umacniania i ochrony rodziny. Być może uda się nam zorganizować razem z Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych oraz z organizacjami pozarządowymi interesującymi się tą problematyką, debatę na temat sądownictwa rodzinnego, na której wypracowano by wspólne stanowisko, mające wpływ na zmianę przepisów prawa.

Wiceprezes Zarządu sędzia D. Hildebrand-Mrowiec wyraziła nadzieję, że powyższe działania przyczynią się do zwiększenia ochrony prawnej obywateli

i zwiększą ich świadomość prawną, a co za tym idzie uzyskanie wiedzy umożliwiającej skuteczne dochodzenie swoich praw przed sądem, a z drugiej strony przyczyni się do prawidłowej oceny pracy sędziów i sądów.

red.
dodano: 2014-11-18
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet