START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 24-27 kwietnia 2001 roku, Zakopane

Uchwała III Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 24-27 kwietnia 2001 roku

Komisja uchwał i wniosków powołana na III Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 24-27 kwietnia 2001 w Zakopanem proponuje podjęcie uchwały następującej treści:

Sędziowie zgromadzeni na III Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 24-27 kwietnia 2001 w Zakopanem, z aprobatą odnoszą się do działań Departamentu Rodzinnego i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji uchwały z Konferencji Stowarzyszenia z dnia 1 kwietnia 2000 podjętej w Zakopanem, a w szczególności w zakresie pomocy w organizowaniu szkoleń i konferencji, użyczenia lokalu w gmachu Ministerstwa przeznaczonego na siedzibę Stowarzyszenia.

Jednocześnie w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego oraz podniesienie prestiżu sądów i sędziów rodzinnych uchwalają:

1) w dalszym ciągu należy podejmować działania zmierzające do rozwiązania problemu awansów sędziów rodzinnych. Mimo powołania nowych wydziałów rodzinnych w Sądach Okręgowych we Wrocławiu i Gdańsku, przygotowań do powołania wydziału w Poznaniu, nie jest to stan zadawalający.
2) konieczne jest podjęcie skutecznych działań na rzecz przywrócenia studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych oraz udzielanie pomocy finansowej sędziom podejmującym studia doktoranckie. W tym zakresie poprzednia uchwała nie została w całości zrealizowana, a kwestie te są nadal aktualne.
3) aktualny jest postulat konsultowania ze Stowarzyszeniem SSR w Polsce projektów aktów prawnych oraz propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego. Dotychczasowy kontakt z sejmową Komisją d/s Rodziny nie jest jeszcze wystarczający a oferta współpracy z Komisją Ustawodawczą Sejmu nie spotkała się z pozytywnym odzewem.
4) celowe jest wystąpienie do właściwych organów o podniesienie poziomu pracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zwłaszcza w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Nasze Stowarzyszenie oferuje pomoc w prowadzeniu szkoleń dla pracowników PCPR.
5) aktualne są nadal postulaty z poprzednich dwóch uchwał, co do poprawienia sprawności wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie umieszczania nieletnich w zakładach poprawczych. Aktualny stan rzeczy jest nadal niezadawalający, a skutki nie wykonania orzeczeń oczywiste.
6) proponuje się prowadzenie dalszych działań na rzecz wprowadzenie zawodowej kurateli w sądach rodzinnych i zwiększenie ilości etatów kuratorskich.
7) zobowiązuje się zarząd Stowarzyszenia do wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w kierunku utworzenia specjalistycznych placówek dla nieletnich z zaburzeniami psychicznymi. Brak takich palcówek powoduje poważne utrudnienia w wykonywaniu orzeczeń sądowych, bowiem placówki opiekuńczo-wychowawcze nie mają możliwości prowadzenia leczenia tych osób.
8) zobowiązuje się zarząd Stowarzyszenia do współpracy z właściwym organem legislacyjnym w zakresie zmian w prawie rodzinnym i opiekuńczym a także w kodeksie postępowania cywilnego, w szczególności w przedmiocie postępowania z urzędu ( art. 570 kpc)
9) akceptując potrzebę zmian organizacyjnych i prawnych RODK podnosimy, że zmiany te powinny następować ewolucyjnie i nie mogą zmierzać do całkowitej likwidacji specjalistycznych placówek, szczególnie w sytuacji, gdy spełniają one swoją rolę.
10) sędziowie rodzinni uważają, że obligatoryjne orzekanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich, którzy ukończyli lat 15 i powracają do przestępstwa jest zbyt restrykcyjne i nie prowadzi do ich resocjalizacji a wprost przeciwnie będzie miało skutek demoralizujący i nie dający nieletniemu żadnych szans na dalszą resocjalizację.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, zobowiązując go równocześnie do kontynuowania działań w zakresie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami zgodnie z Uchwałą z dnia 1 kwietnia 2000, podjętą w Zakopanem.

W dniu 27 kwietnia 2001 r. powyższa uchwała została jednogłośnie przyjęta przez III Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce.


dodano: 2001-04-27
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet