START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Kto może być kuratorem reprezentującym dziecko w postępowaniu karnym?

Z dniem 20 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie m.in. art. 99. Obecnie zawiera on trzy jednostki redakcyjne, a ponadto dodano art. 991 - 993. Zmiana ta służy zapewnieniu rzeczywistej reprezentacji dziecka przed sądem, wówczas gdy nie mogą reprezentować go rodzice. Aby jednak była to reprezentacja rzeczywista, nie może uchodzić uwadze, że kurator reprezentujący dziecko od 20 września 2019 r. nie może być osobą przypadkową. W postępowaniu karnym będzie to jedynie adwokat lub radca prawny, lecz nie każdy, a tylko taki, który ukończył szkolenie dotyczące zasad reprezentacji dziecka lub wykazuje szczególną znajomość spraw dotyczących dzieci, tego samego rodzaju lub rodzajowo odpowiadających sprawie, w której miałby zostać ustanowiony. Zwrócenie się przez sąd opiekuńczy do okręgowej rady adwokackiej lub rady okręgowej izby radców prawnych o zwykłe wskazanie kandydata na kuratora spośród adwokatów lub radców, jest de facto zwróceniem się o wskazanie pełnomocnika i nie różni się od zasad sprzed 20 września 2019 r., jest zatem niestosowaniem obowiązujących przepisów i jest praktyką niewłaściwą.

Kuratorem może być zatem tylko taki adwokat lub radca, który spełnia rzeczone kryteria. Wraz z ustanowieniem adwokata lub radcy kuratorem, jest on w tej sprawie właśnie kuratorem reprezentującym dziecko, z prawami i obowiązkami, o których mowa w art. 99 § 2 i 3 k.r.o oraz 992 - 993 k.r.o. Tym samym w żadnym razie kurator taki nie może ustanawiać substytucji lub udzielać upoważnienia aplikantowi do zastępowania go w tej sprawie. Kurator podlega nadzorowi sądu opiekuńczego i tylko ten sąd może zmienić kuratora. W innych sprawach, niż karne - o których mowa w art. 991 § 2 k.r.o., kuratorem może być także inna osoba, lecz zawsze minimalnym wymogiem jest aby kandydat na kuratora wykazywał znajomość potrzeb dziecka. Sąd opiekuńczy obowiązany jest zatem czynić ustalenia w tym przedmiocie i do niego należy ocena, czy kryteria te kandydata spełnia. Dopiero wówczas ustanowi kuratora reprezentującego dziecko. Oznacza to, że okręgowe rady adwokackie i rady okręgowe izby radców prawnych, powinny, w trosce o właściwą reprezentację dziecka, dążyć do wdrożenia szkoleń dotyczących zasad reprezentacji dziecka i co za tym idzie, stworzyć listę osób spełniających ustawowe kryteria reprezentacji dziecka, alternatywnie stworzyć takie listy w oparciu o specjalizację w zakresie występowania w sprawach określonego rodzaju, w których pokrzywdzonymi są dzieci. Przyśpieszy to proces ustanawiania kuratora i urealni zamiary ustawodawcy odnośnie rzeczywistej reprezentacji dziecka w takich sprawach. Niezależnie od zaangażowania tych podmiotów, każdorazowo obowiązek weryfikacji ustawowych przesłanek spoczywa na sądzie opiekuńczym. Sąd ten z reguły ma wiedzę o danej specjalizacji adwokata lub radcy prawnego, a nadto zwrócić się może do kandydata o wskazanie kategorii spraw w jakich występował na rzecz dziecka. W przypadku innych osób, wiadomości o znajomości potrzeb dziecka również będą pochodziły od kandydata, co sąd może weryfikować w drodze oświadczeń lub przesłuchań uczestników postępowania. Wszystkim podmiotom postępowań powinno zależeć na stworzeniu realnej reprezentacji dziecka w postępowaniu i dbałości o to aby zapewnić dziecku w ten sposób poczucie bezpieczeństwa.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2021-03-11
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet