START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiany w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2089 z dnia 30 października 2019 r., opublikowana została ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa nowelizuje przepisy art. 6113 § 1 i 2, art. 6114 §, art. 63, art. 64 § 1 i 2, art. 65, art. 69 § 1, art. 70 § 1, art. 76 § 2, art. 78 § 1 i art. 81 § 2 k.r. i o. oraz przepisy - art. 219 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, art. 197 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne i art. 1 pkt 14, art. 10 i art. 15 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa, w zakresie noweli k.r. i o., wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (sygn. akt SK 18/17), w którym Trybunał stwierdził niezgodność art.70 § 1 k.r. i o., w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia przez pełnoletnie dziecko powództwa o zaprzeczenie ojcostwa męża jego matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki, z art. 30 w związku z art. 47 i z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą termin ten będzie biegł obecnie a tempore scientiae, tzn. od chwili dowiedzenia się przez dziecko, że biologicznie nie pochodzi od męża matki. Celem ujednolicenia regulacji w tym zakresie, nowelizacja objęła również art. 6114 § 1 i art. 81 § 2 k.r. i o. Także i w przypadku powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa (art. 6114 § 1) oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (art. 81 § 2) termin do ich wniesienia przez dziecko będzie biegł od chwili dowiedzenia się przez dziecko, że biologicznie nie pochodzi od kobiety wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka w przypadku powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa ani od mężczyzny, który uznał ojcostwo w przypadku powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa. Jednocześnie, w każdej z tych spraw, termin do wytoczenia takiego powództwa nie rozpocznie biegu przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, termin ten zaś będzie wynosił rok, a nie, jak w aktualnym stanie prawnym, trzy lata. Nowela wydłużyła bowiem dotychczasowe sześciomiesięczne terminy do roku w przypadku wnoszenia stosownego powództwa negatywnego przez matkę dziecka, męża matki i ojca dziecka. Każdy z tych podmiotów, w tym dziecko, mają zatem taki sam, roczny termin do wytoczenia powództwa, który w przypadku powództwa o zaprzeczenie ojcostwa wnoszonego przez matkę dziecka lub męża matki dziecka rozpocznie bieg od dowiedzenia się przez te osoby, że dziecko nie pochodzi od męża matki (nowe brzmienie art. 63 i 69 § 1 k.r. i o.). Art. 5 ust. 1 ustawy stanowi, że do spraw o zaprzeczenie ojcostwa. zaprzeczenie macierzyństwa oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa będących w toku, stosuje się przepisy nowe. W przypadku, gdy powództwo wytoczyło dziecko w oparciu o dotychczasowe brzmienie art. 70 k.r. i o., art. 6114 § 1 albo art. 81 § 2 k.r. i o., stosowanie ust. 1 stanowiłoby rozwiązanie na niekorzyść dziecka, gdyż nowe przepisy przewidują termin roczny w miejsce trzyletniego, toteż aby takiej sytuacji uniknąć, w ust. 2 wprowadzono zasadę, że w sprawie już przez dziecko wytoczonej, koniec tego terminu przypada dopiero po upływie trzech lat od wejścia w życie ustawy.

Odnosząc się do nowelizacji pozostałych ustaw, zwrócenia uwagi wymaga, że ustawa niniejsza nadaje inne brzmienie przepisowi art. 442 pkt 2 k.p.c., wprowadzanemu ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1469), który to przepis ma wejść w życie 7 listopada 2019 r. Użyte w tym przepisie słowo "przekazującym", zastępuje się słowem "przedstawiającym". Porządkowy charakter ma zmiana art. 10 ustawy z 4 lipca 2019 r., natomiast odnotowania wymaga zmiana art. 15 tej ustawy dotycząca wydania rozporządzenia wykonawczego przewidzianego w przepisie art. 131 § 2 k.p.c.

Ustawa, w części dotyczącej Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wejdzie w życie z dniem 30 listopada 2019 r., zaś pozostałe zmieniane przepisy 7 listopada 2019 r.


   Pobierz plik: USTAWA z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2019-10-31
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet