START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z XVIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

W dniach od 18 do 22 września 2016 roku odbył się w Zakopanem XVIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "Sądownictwo rodzinne - aktualne problemy i wyzwania".W Kongresie, nad którym honorowy patronat objęli Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf oraz Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski, udział wzięło 180 osób - sędziowie rodzinni i zaproszeni goście - eksperci w dziedzinie prawa i psychologii, przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, Sędziowie Sądu Najwyższego, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka oraz przedstawiciele innych instytucji współpracujących z sądami rodzinnymi.

Kongres miał charakter szkoleniowy. Dzięki staraniom Stowarzyszenia, Biura Rzecznika Praw Dziecka, Wydawnictwa CH. Beck oraz Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę" sędziowie otrzymali niezwykle przydatne w pracy pozycje książkowe oraz inne materiały.

Otwarcia Kongresu dokonała Prezes Stowarzyszenia Dorota Hildebrand-Mrowiec, która serdecznie powitała zaproszonych gości i uczestników Kongresu. Pani Prezes przedstawiła najważniejsze działania podjęte przez Zarząd Stowarzyszenia w ostatnim roku, podziękowała tym członkom, którzy szczególnie angażują się w działania na rzecz Stowarzyszenia. Podkreśliła, że Kongres w Zakopanem jest wyjątkowy, ponieważ od wielu lat przyjeżdżają tu sędziowie rodzinni z całej Polski, którzy mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy i wymienienia poglądów, ale możliwość spędzenia wspólnie czasu i naładowania pozytywną energią.Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski w krótkim wystąpieniu gratulował Stowarzyszeniu owocnej działalności. Mówił o dobrej współpracy KRS ze stowarzyszeniami sędziowskimi, a także o zamiarze bliskiego współdziałania w planowanym reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.Uroczyście ogłoszono wyniki IV edycji Konkursu dla sędziów rodzinnych. Tematem tegorocznego konkursu było hasło "Dobro dziecka w orzecznictwie sędziego rodzinnego"....Patrzę oczami wyobraźni czego chciałabym dla tego małego człowieka, którego "dotykam" jakby było moim dzieckiem i wiem, że pewnie pomylę się nie raz, nie raz pewnie dam się oszukać swoim zmysłom, czasem przebiegłym ludziom, ale wiem że zrobiłam wszystko co byłam w stanie i najlepiej jak umiałam, żeby rozwiązać, czasem ułagodzić, czasem potrząsnąć, czasem dać podwaliny pod przyszłość, która może być piękna, bo nie wiemy jaka ona będzie póki się nie zdarzy, a może być niesamowita i cudowna ... - to fragment pracy laureatki Konkursu sędzi Katarzyny Piotrowskiej z Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi nagrodzonymi pracami, które znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce Konkursy.Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, przedstawił swoje działania w zakresie ochrony praw dziecka. Apelował o zajmowanie głosu w polemice z mediami, jeśli chodzi o wizerunek sądownictwa rodzinnego. Zalecał, aby sięgać w postępowaniu dowodowym po dokument, jakim jest książeczka zdrowia dziecka. Przy gromkich brawach uczestników, Rzecznik Praw Dziecka wręczył Profesorowi Henrykowi Haakowi Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka - INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI, ustanowioną rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podkreślono w laudacji: Pan prof. Henryk Haak to niewątpliwie najwyższej klasy prawnik, naukowiec i sędzia, promujący idee twórczej aktywności sędziów rodzinnych. Jako specjalista w zakresie prawa rodzinnego, doświadczony praktyk orzeczniczy, w swojej codziennej działalności zawodowej dostrzega istotne dla dziecka i rodziny problemy prawne, społeczne, systemowe i obyczajowe, codziennym działaniem pomaga doktrynie i praktyce zrozumieć istotne aspekty pełnej realizacji praw dziecka.Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Józef Musioł krytykował obniżanie autorytetu wymiaru sprawiedliwości przez czynniki państwowe. Mówił o swoich obawach, w którą stronę zmierza sytuacja wymiaru sprawiedliwości. Życzył wszystkim sędziom obrony niezawisłości, apelował o obronę pozycji i znaczenia sądownictwa rodzinnego.Rzecznik Krajowej Rady Sądowniczej sędzia Waldemar Żurek, mówił o doświadczeniach we współpracy z mediami i potrzebie odkłamywania zarzutów stawianych wymiarowi sprawiedliwości. Wspomniał o powstającej "Białej Księdze" naruszeń i przekłamań wobec sądownictwa. Apelował o wychodzenie stowarzyszeń sędziowskich do społeczeństwa, propagowanie prawa i problemów wymiaru sprawiedliwości, o szerszą edukację prawną społeczeństwa.Podkreślić należy, że wielu sędziów rodzinnych jest bardzo zaangażowanych w edukację prawą młodzieży, często uczestniczy w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą na terenie szkół, zaprasza młodzież do sądu. Aby jeszcze bardziej zachęcić do takich spotkań wszyscy członkowie Stowarzyszenia otrzymali pomocną w takich spotkaniach pozycję "Apteczka prawna - Lex bez łez ".

Uczestnicy Kongresu z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładu profesora Henryka Haaka na temat aktualnych zmian w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, Kodeksie Postępowania Cywilnego i ustawach szczególnych. Pan Profesor omówił problemy orzecznicze na tle tych zmian.

Kolejny wykład poświęcony został problemom występującym w sprawach wykonawczych. Prelegenci: Sędzia Sądu Rejonowego w Puławach Danuta Wolska i Sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Wiesława Stelmaszczuk-Taracha omówiły problematykę postępowania Opm i Op. Sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie i główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości Robert Kowalczuk omówił praktyczne problemy w postępowaniu wykonawczym nieletnich. Przypomniał, że ustanie środka wychowawczego następuje z mocy prawa, nie wymaga umorzenia w sprawie Nw, wystarczające jest wydanie zarządzenia o zakreśleniu sprawy i zawiadomienie stron. Wyraził pogląd, że na postanowienie o uchyleniu środka wychowawczego nie służy zażalenie (nie stosujemy kpc, gdyż Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ma w tym zakresie własną regulację w art. 71 w zw. z art. 75 upn).W dalszej części pierwszego dnia obrad głos zabrał dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Mikołaj Pawlak. Podziękował za życzliwe przyjęcie i wyraził nadzieję na dobrą współpracę z sędziami rodzinnymi i Stowarzyszeniem. Apelował o zgłaszanie wniosków i propozycji zmian przepisów. Przedstawił strukturę organizacyjną i osobową Departamentu.Nie zabrakło wypowiedzi autorytetów w dziedzinie prawa, między innymi Sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Pani Profesor Heleny Ciepłej.Dobre praktyki w zakresie kierowania spraw do mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich omówiła sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku Ewa Ważny. Jako wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich oraz koordynator do spraw mediacji podzieliła się doświadczeniami swojego sądu w zakresie funkcjonowania "Salonu Mediatora" oraz Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej w Gdańsku. W oparciu o analizę akt spraw rodzinnych i nieletnich oraz wyniki statystyczne omówiła zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 roku, które obowiązują od 1 stycznia 2016 roku w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów i przynoszą dobre rezultaty w zakresie mediacji. Przedstawiła zalety mediacji w sprawach nieletnich i zachęcała do wykorzystania art. 32j §1 upn. jako podstawy prawnej do przekazania sprawy nieletniego szkole, w której działa sprawny system mediacji rówieśniczej.Sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie i koordynator do spraw mediacji Eleonora Porębiak-Tymecka pokazała na przykładzie lubelskich doświadczeń, że mediacja rówieśnicza w szkole jest skuteczną metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu.

Pierwszy dzień obrad zakończył się uroczystą kolacją, która była okazją do podziękowania za pracę naszym koleżankom przechodzącym w stan spoczynku.

Było uroczyście, wzruszająco ale i wesoło - nasz kolega Robert Kowalczuk ujawnił w końcu swój talent poetycko-wokalny.Drugi dzień Kongresu w większości poświęcony został sprawom z elementem zagranicznym.

Dr hab. prof. Przemysław Polański z Wydawnictwa C.H.Beck przedstawił zasady wykorzystania Systemu Legalis w sprawach rodzinnych z elementem międzynarodowym.Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, wizytator do spraw obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych Jolanta Borkowska - omówiła najczęstsze problemy orzecznicze w sprawach rodzinnych z obrotem zagranicznym.Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wizytator do spraw obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych Ewa Litowińska-Kutera szeroko omówiła praktyczne aspekty Rozporządzenia WE nr 1393/2007 dotyczącego doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych oraz nowe rozporządzenia unijne.Sylwia Jastrzemska - doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Oławie, wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przedstawiła problemy orzecznicze związane ze stosowaniem Konwencji Haskiej z 25 października 1980 roku dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.Podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez dr Magdalenę Arczewską uczestnicy zastanawiali się nad zagadnieniem - jak sprawić, by piecza zastępcza była rozwiązaniem tymczasowym?

Uczestniczkami panelu były: Alina Prusinowska-Marek - zawodowy kurator sądowy, specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Katarzyna Kościów-Kowalczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworze oraz Lidia Zeller - prezes Stowarzyszenia "Dla rodziny" i organizator pieczy zastępczej dla miasta Częstochowa.Pani sędzia Katarzyna Kościów-Kowalczyk stwierdziła, że sędziowie muszą z dużym zaangażowaniem prowadzić postępowanie wykonawcze, uczestniczyć w pracach zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka - z udziałem przedstawicieli centrum pomocy rodzinie, MOPS i ośrodka adopcyjnego. Jej zdaniem 10 rok życia dziecka jest granicą, do której powinno się określić, co dalej będzie się działo z dzieckiem, albowiem z każdym rokiem jego szanse na przysposobienie maleją. Potrzebne jest również wysłuchanie małoletnich podczas posiedzeń wykonawczych .

Trzeci dzień Kongresu poświęcony był tzw. umiejętnościom miękkim z zakresu psychologii. Moderatorem tego dnia była Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Dorota Trautman.Dr Magdalena Najda - psycholog i filozof, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury opisała zagadnienia związane z emocjami stron i sędziów, które występują na sali rozpraw. Opisując pozytywne i negatywne przykłady zwróciła uwagę na sposób zachowania sędziego na sali rozpraw oraz sposób uzasadniania orzeczeń. Wykład spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Z uwagi na ramy czasowe nie wyczerpano wszystkich zagadnień. Zarząd Stowarzyszenia zapowiada w przyszłości organizowanie dalszych szkoleń w tym zakresie .Na wykład dr Ewa Woydyłło-Osiatyńskiej wszyscy czekali z niecierpliwością. Znana psycholog, terapeuta uzależnień, historyk sztuki, dziennikarka , pisarka i wspaniała kobieca osobowość - udzieliła sędziom konkretnych wskazówek na temat tego jak możemy walczyć ze stresem i jak nie dopuścić do wypalenia zawodowego-wykonując trudny zawód sędziego. Lista książek Pani doktor jest długa natomiast członkowie Stowarzyszenia otrzymali ostatnią pozycję" Dobra pamięć, zła pamięć" - w której autorka przekonuje czytelnika, że nigdy nie jest za późno na zmiany w naszym życiu. Niewątpliwie znajomość zagadnień z zakresu psychologii jest niezbędna w warsztacie pracy każdego sędziego.Bardzo cieszymy się, że podczas Kongresu mogliśmy wysłuchać zdania i opinii małżonka Pani doktor - profesora Wiktora Osiatyńskiego - znanego pisarza, wykładowcy, prawnika i działacza społecznego. W pełni zgadzamy się z poglądami prezentowanym przez Pana Profesora o zakresie zadań wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju, o potrzebie wysłuchania dziecka oraz potrzeby prostowania wypowiedzi w mediach, które w sposób tendencyjny przedstawiają orzeczenia sądów.Bardzo dobrym pomysłem było wspólne wieczorne obejrzenie filmu "Mój rower" w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Pani dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska jako moderator dyskusji z właściwą sobie pasją i zaangażowaniem zwróciła nam uwagę na wiele aspektów podjętych w tym filmie, szczególnie w zakresie złożonych, międzypokoleniowych relacji w rodzinie. Do późnych godzin nocnych toczyła się dyskusja i analiza sytuacji rodzinnych spotykanych w życiu zawodowym i prywatnym. Bardzo dziękujemy za ten wieczór.

Tak więc XVIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce już za nami.Wszystkie wnioski z Kongresu były skrzętnie notowane przez wybraną Komisję. Obrady zakończyły się przyjęciem uchwały

Wzbogaceni w nową wiedzę wróciliśmy do naszych codziennych obowiązków z jeszcze większą motywacją i wzmocnieni pozytywną energią wynikającą ze wspólnego spotkania.Kolejny, XIX Kongres odbędzie się w Zakopanem za rok - w dniach od 17 do 21 września 2017 roku. Już teraz zapraszamy!

Do zobaczenia!!!!

Galeria foto

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-11-03
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet