START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 22 września 2016 roku, Zakopane

Sędziowie rodzinni zgromadzeni na XVIII Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 18 do 22 września 2016 r. w Zakopanem, podjęli uchwałę następującej treści:

1. w trosce o zachowanie zasady trójpodziału władzy, niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej, popierają uchwały podjęte na I Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, w dniu 3 września 2016 r.;

2. apelują o podjęcie działań, mających na celu stworzenie warunków zapewniających obywatelom realizację należnego im prawa do wnikliwego i sprawnego rozpoznania ich spraw, wyrażając jednocześnie gotowość do współpracy w tym zakresie;

3. apelują do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz do mediów, o obiektywne i rzetelne przedstawianie społeczeństwu wizerunku i działalności sądownictwa rodzinnego oraz stanowczo sprzeciwiają się nieuzasadnionej krytyce i personalnym atakom na sędziów;

4. postulują wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego przepisów dotyczących postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym określenie roli kuratora rodzinnego w tym postępowaniu oraz o ustawowe uregulowanie postępowania sądowego w sprawach o umieszczenie osób niezdolnych do wyrażenia zgody, w zakładach opiekuńczo-leczniczych;

5. wnioskują o pilne utworzenie centralnego systemu kierowania nieletnich do szpitali psychiatrycznych i innych odpowiednich zakładów leczniczych;

6. wnioskują o zmianę ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie orzekania przez sądy rodzinne o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

7. wnioskują o ustawowe uregulowanie obowiązku trzeźwości i konsekwencji niezachowania trzeźwości, przez kobiety w okresie ciąży;

8. wnoszą o nałożenie na ośrodki pomocy społecznej obowiązku efektywnego wskazywania kandydatów na opiekunów i kuratorów, dla osób ubezwłasnowolnionych;

9. wnoszą o powołanie wyspecjalizowanych wydziałów i sędziów, do rozpoznawania spraw rodzinnych na wszystkich szczeblach sądownictwa powszechnego;

10. wnoszą o wyznaczenie wyspecjalizowanych sędziów, orzekających w sprawach dotyczących cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę;

11. deklarują propagowanie idei mediacji w sprawach rodzinnych i nieletnich, na etapie postępowania przedsądowego jak i sądowego, a także mediacji rówieśniczej, wnoszą o utworzenie sieci koordynatorów ds. mediacji, na wszystkich szczeblach sądownictwa powszechnego;

12. deklarują podejmowanie dalszych działań na rzecz edukacji prawnej społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi, innymi samorządami prawniczymi i organizacjami pozarządowymi;

13. pozytywnie oceniają wieloletnie starania i działania Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, na rzecz podniesienia rangi i znaczenia sądownictwa rodzinnego.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-10-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet