START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1177 opublikowano ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie obowiązujący przepis art.. 135 § 3 k.r.o. opiera się na założeniu, że świadczenia stanowiące pomoc materialną ze strony państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nie powinny być traktowane w ten sam sposób jak dochody z majątku dziecka, mogące pokryć koszty jego utrzymania i wychowania (art. 133 § 1 k.r.o.), a w efekcie nie powinny uchylać ani nawet pomniejszać obowiązku alimentacyjnego. W przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do zwolnienia rodziców (zobowiązanych do alimentacji) od obowiązku utrzymania dzieci (uprawnionych) nie mogących utrzymać się samodzielnie i przerzucenia tego obowiązku na społeczeństwo.

W wyniku uchwalonej zmiany, założenie to rozciąga się na inne świadczenia, mające zbliżony charakter. Tym samym zasądzając należne dziecku alimenty sąd nie będzie brał pod uwagę, poza już wymienionymi w art.135 § 3 k.r.o., także świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a nie tylko w rodzinie zastępczej, nadto świadczeń na nie przysługujących pobieranych przez podmioty tworzące ową pieczę zastępczą, to znaczy ustali alimenty w takiej wysokości, w jakiej zasądziłby je, gdyby tego rodzaju świadczenia nie były pobierane. Oznacza to również, że otrzymanie m.in. świadczenia wychowawczego nie będzie uzasadniało roszczenia zobowiązanego o obniżenie wysokości alimentów. Przyjmując, że celem wprowadzenia tego rodzaju świadczenia jest wsparcie ze strony państwa pozwalające rodzinom zmniejszyć obciążenia finansowe związane z wychowywaniem dzieci, nie należy zakładać, że państwo przejmuje na siebie obowiązek zastępowania rodzica w wypełnianiu jego obowiązku alimentacyjnego. Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) stanowi bowiem o "częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka".

W odniesieniu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego należy podnieść, że w judykaturze nie ma jednolitości co do sposobu traktowania kwot wpłaconych na zajęty rachunek bankowy dłużnika tytułem świadczeń niepodlegających egzekucji. Dominuje pogląd, że ograniczenia egzekucji w stosunku do tych świadczeń wykluczają możliwość zajęcia wierzytelności dłużnika o wypłatę tych świadczeń. Jeżeli jednak sumy należne z tytułu tych świadczeń zostaną wpłacone na zajęty rachunek bankowy dłużnika, to powyższe ograniczenia nie znajdują już zastosowania. W tym przypadku egzekucja jest prowadzona z wierzytelności przysługującej dłużnikowi wobec banku. Z chwilą wpłaty na rachunek bankowy środki pieniężne tracą bowiem swoją tożsamość. Dla jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii, konieczna była tego rodzaju interwencja legislacyjna.

W konsekwencji wyłączenia spod zajęcia kwot pochodzących ze świadczenia 500+ i mu podobnych, niezbędna się stała nowelizacja przepisów ustaw Prawo bankowe oraz o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Ułatwieniem dla realizacji tych zmian jest jednocześnie wprowadzenie rachunków rodzinnych, bezpłatnych i dobrowolnych. Ustawa wejdzie w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r. 


   Pobierz plik: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-08-11




KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet