START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Jeszcze o regulaminie urzędowania sądów powszechnych

§ 267. W razie ustania opieki lub kurateli z mocy prawa, jak również gdy ustały przyczyny uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej, sędzia zarządza zakreślenie sprawy w wykazie "Op" lub "Opm" i wydaje inne niezbędne zarządzenia.

Mający wzbudzać wątpliwości interpretacyjne cytowany przepis Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r., w istocie służyć ma ułatwieniu sądom opiekuńczym rozstrzygania w sytuacji gdy postępowanie opiekuńcze stało się bezprzedmiotowe i tym samym dalsze prowadzenie sprawy w wykazach Op lub Opm jest zbędne. Przypomnieć należy, że dotychczas ustanie opieki czy kurateli z mocy prawa, wymagało wydania postanowienia o umorzeniu postępowania. Podobnie, umarzano postępowanie wykonawcze, gdy małoletni umieszczony był w rodzinie zastępczej, bądź stosowano inne formy ograniczenia władzy rodzicielskiej, a ukończył on lat 18 i tym samym ustały przyczyny uzasadniające dalsze ograniczenie tej władzy. Identyczne rozwiązanie sądy opiekuńcze stosowały w przypadku upływu dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia o zobowiązaniu osoby do poddania się leczeniu odwykowemu.

W każdym z tych przypadków to jednak ustawa przesądza o zakończeniu postępowania. W zakresie odnoszącym się do spraw dotyczących władzy rodzicielskiej jest to art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiący, że dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wydawane wówczas postanowienie o umorzeniu stanowiło zbędną czynność techniczną, a przecież wymagającą sporządzenia i przesłania jego odpisu uczestnikom. Nowe regulacje likwidują ten nadmierny formalizm. Jednakowo w omawianych przypadkach (por.§ 265 ust. 2 zd. 2) wskazuje się na zamknięcie sprawy poprzez zakreślenie jej w wykazie Opm, Op czy Alk.

Omawiany przepis zamieszczony jest w oddziale o tytule - Czynności w postępowaniu wykonawczym i dotyczy stricte czynności wykonawczych. Nie jest możliwa ani uprawniona interpretacja jakoby zapis "gdy ustały przyczyny uzasadniające ograniczenie władzy rodzicielskiej" odnosił się do postępowania rozpoznawczego. Nie można zatem wywodzić z tego przepisu uprawnienia sądu do zakreślenia sprawy gdy przykładowo, kurator sprawujący nadzór wywodzi w sprawozdaniu, iż utrzymywanie tej formy ingerencji we władzę rodzicielską stało się zbędne albowiem stan zagrożenie dobra dziecka został usunięty. Tego rodzaju okoliczność stwierdza każdorazowo sąd w postępowaniu rozpoznawczym zgodnie z dyspozycją art. 577 k.p.c. Odnoszenie zatem przytoczonego zapisu do tego rodzaju zdarzeń nie jest niczym uzasadnione, przepis rozporządzenia nie może wszak zmienić ustawy. Dopiero skutkiem uchylenia nadzoru w omawianym przykładzie będzie, zgodne z § 267 zakreślenie sprawy w wykazie Opm.

Jedynie zatem w taki sposób przepis ten należy wykładać.

SSR Robet Kowalczuk
/Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce/
dodano: 2016-01-12
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet