START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej uczniów gimnazjów miasta Lublina

Serdecznie zapraszamy na Pierwsze lubelskie forum mediacji rówieśniczej organizowane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublina będące podsumowaniem realizowanego w latach 2011-2015 programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu".

W trakcie organizowanego Forum uczniowie uczestniczący w programie w latach ubiegłych zaprezentują swoją wiedzę z zakresu mediacji rówieśniczej, prace nadesłane przez uczniów na konkursy literackie i plastyczne w ramach tego programu, aktywnie włączą się w kampanię promującą ideę mediacji w październikowym Międzynarodowym Dniu Mediacji przypadającym w bieżącym roku w dniu 15 października 2015 r. i ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tygodniem Mediacyjnym w dniach 12 - 17 października 2015r. pod hasłem: "Masz prawo do mediacji".

Szkoły uczestniczące dotychczas w realizacji programu mediacji rówieśniczych podejmowały tematykę istotną z punktu widzenia pracy wychowawczej nauczycieli na rzecz wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, jako drogi przeciwdziałania przemocy i agresji. Zwrócić należy uwagę na szereg zalet programu prowadzących w szczególności do: wzrostu świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców w dziedzinie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, nabycia przez uczniów kompetencji społecznych oraz dostrzegania przez uczniów możliwości rozwiązywania kwestii spornych przez swoich rówieśników - szkolnych mediatorów, celem promowania pozytywnych postaw uczniów.

Prowadzenie mediacji rówieśniczych odnotowywano w dokumentach szkolnych, w których zwracano uwagę na nabywanie przez uczniów umiejętności społecznych (statut szkoły, program wychowawczy, program profilaktyki). Uwzględniano ten program w pracach zespołów powołanych do udzielania uczniom pomocy i organizacji wsparcia psychologiczno-pedagogicznego działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych (na podstawie § 24 rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej... ). Realizując przedmiotowy program w wytypowanych Gimnazjach województwa lubelskiego koordynatorzy do spraw mediacji w Sądach Rejonowych i wspierający ich pracownicy szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, prokuratorzy, policjanci, mediatorzy a przede wszystkim dyrektorzy szkół, pedagodzy szkolni, psychologowie i członkowie rad pedagogicznych szkół wnosili do niego własne pomysły co do jego realizacji. Uczestniczyli tym samym w tworzeniu społecznej sieci mediatorów rówieśniczych. W ten sposób podjęli się realizacji trudnego, ale z pewnością satysfakcjonującego zadania, jakim jest przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole.

Do realizacji tego zadania przygotowywali młodych, jeszcze niedoświadczonych, ale już z charyzmą, wiedzą i chęcią niesienia bezinteresownej pomocy mediatorów międzyrówieśniczych wszędzie tam, gdzie będzie trzeba "siać nadzieję, bo nadzieja tkwi w mediacji, która potrafi zmienić łzy w uśmiechy".

Wydaje się, że realizując program mediacji rówieśniczych w gimnazjach faktycznie, bez wsparcia finansowego poszczególne szkoły realizowały projekt Ministerstwa Sprawiedliwości" Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu" w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości: Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/ Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego a mające na celu wzmocnienie edukacji prawnej w szkołach.

Organizowane Forum będzie miało na celu przybliżenie idei mediacji rówieśniczych i wiedzy o mediacji przedstawicielom społeczności uczniowskiej wszystkich lubelskich gimnazjów nie poprzez kadrę pedagogiczną czy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości a przez uczniów, którzy ukończyli program i już jako przeszkoleni mediatorzy rówieśniczy realizują się w swoich społecznościach szkolnych przy rozwiązywaniu konfliktów między swoimi kolegami ze szkolnej ławki a tym samym przyczyniają się do wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, jako drogi przeciwdziałania przemocy i agresji.

"Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałaniem agresji i niedostosowaniu młodzieży"
16 października 2015 roku godz. 10,00
(Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6, 20-124 Lublin)


Program Forum

10,00 - 10,05 - otwarcie Forum - SSO Jerzy Rodzik Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie;
10,05 - 10,15 prezentacja szkół i ich przedstawicieli - uczestników Forum;
10,15 - 10,25 - wybór Przewodniczącego i Prezydium Forum spośród uczniów i pedagogów oraz wybór członków Komisji Wnioskowej;
10,25 - 10,40 - wystąpienia zaproszonych gości;
10,40 - 11,05 - "Mediacje rówieśnicze w szkołach jako sposób nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktów i wdrażania w życie idei sprawiedliwości naprawczej". Realizacja programu Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie we współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu" - SSO Eleonora Porębiak-Tymecka - koordynator programu z ramienia Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie;
11,05 - 12,00 - wystąpienia uczniów - mediatorów rówieśniczych:
- Mediacja, definicja i rodzaje mediacji;
- Co wiem o sprawiedliwości naprawczej?
- Co to jest konflikt i jak go mogę rozwiązywać?
- Prawa pokrzywdzonego i obowiązki sprawcy;
- Mediacje międzyrówieśnicze i ich rodzaje;
- Jak zostać mediatorem rówieśniczym - moje prawo do mediacji;
- Jak promować sprawiedliwość naprawczą w szkole - moje prawo do mediacji.
12,00 - 12,15 - przerwa
12,15 - 12,45 Symulacja mediacji przez uczniów - uczestników forum na podstawie wybranych kazusów - pod kierunkiem mgr Magdaleny Giza z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Lublinie, stałego mediatora sądowego w sprawach karnych i nieletnich i przy udziale stałych mediatorów sądowych;
12,45 - 13,15 - Umiejętności mediacyjne jako szczególnie cenny kapitał młodych ludzi we współczesnej rzeczywistości dr Kinga Sarad-Deć z Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
13,15 - 13,30 - dyskusja;
!3,30 - 13,35 - przyjęcie uchwały Forum;
13,35 - 13, 45 - prezentacja wybranych prac literackich z konkursów dotychczasowych edycji programu mediacji międzyrówieśniczych;
13,45 - 14,00 - koncert niespodzianka;
14,00 Zakończenie Forum

(Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Forum do 9.10.2015 r pod numerem telefonu 81-46-01-006 lub adresem: administracyjny@lublin.so.gov.pl

Kolejność wystąpień i program mogą ulec zmianie.
Udział w forum jest bezpłatny.
Organizator nie zwraca kosztów dojazdu i delegacji.

SSO Eleonora Porębiak-Tymecka
członek Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-10-14
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet