START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustaw: Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 13 października 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1595, opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, zwana dalej ustawą (tekst w załączeniu).

Ustawa dokonuje zmian w sześciu aktach prawnych, w tym kluczowych z punktu widzenia pracy sędziego rodzinnego, to jest k.p.c., u.k.s.c . i u.s.p. , w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, czyli mediacji.

Bezpośrednim celem zmian jest spowodowanie wzrostu liczby mediacji w sprawach cywilnych, skutkujący usprawnieniem postępowania sądowego - odciążeniem sądów oraz obniżeniem kosztów postępowania sądowego.

Kluczowe zmiany w zakresie wskazanych ustaw dotyczą:
  1. obowiązku informowania w pozwie czy strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu i w przypadku niepodjęcia takiej próby, konieczność wyjaśnienia przez powoda przyczyny tego;
  2. wzmocnienia obowiązku informowania o mediacji oraz nakłaniania do mediacji przez sąd, sędzia będzie mógł nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym uzyskają informację na temat mediacji, albo wezwać strony na posiedzenie niejawne; sąd będzie mógł skierować strony do mediacji na każdym etapie sprawy, a także więcej niż raz w toku postępowania,
  3. możliwości wyznaczenia spotkania informacyjnego lub posiedzenia niejawnego a także kierowania do mediacji na każdym etapie sprawy i więcej niż raz w toku postępowania;
  4. wprowadzenia list stałych mediatorów prowadzonych przez prezesów sądów okręgowych - stali mediatorzy będą musieli spełniać określone w ustawie warunki (np. niekaralność, odpowiednia wiedza i umiejętności);
  5. umocowania funkcji koordynatora ds. mediacji w sądach okręgowych;
  6. zaliczenia kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd do kosztów sądowych, dającą możliwość zwolnienia od kosztów mediacji, postulowana przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce;
  7. zwrotu całości opłaty sądowej w przypadku zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, (wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej mediacyjnej będzie wolny od opłaty sądowej);
  8. możliwości obciążenia strony, która w sposób oczywiście nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji, częścią kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego.
Ustawa wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2016r.


   Pobierz plik: Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-10-14
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet