START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Konferencja "Prawo dzieci do kontaktów z rodzicami i prawo rodziców do kontaktów z dziećmi..."

W dniu 29 maja 2015 roku w Gdańsku odbyła się Konferencja naukowa : "Prawo dzieci do kontaktów z rodzicami i prawo rodziców do kontaktów z dziećmi w praktyce sądowej".

Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Sąd Okręgowy w Gdańsku i Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych. Uczestniczyło w niej około 200 osób, w tym sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy naukowi, pracownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, pracownicy organów pomocy społecznej, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, studenci, osoby zainteresowane tematem.Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, którego reprezentowała Pełnomocnik Ministra ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny Anna Andrzejewska i Rzecznika Praw Dziecka którego reprezentował Dyrektor Biura Bartosz Sowier.

Potrzeba zorganizowania konferencji wynikała z nasilającego się problemu w relacjach między rodzicami na tle kontaktów z ich dziećmi, czego wyrazem jest wzrastająca liczba tego rodzaju spraw w sądach. W okresie od 2006 r. do 2013 r. liczba wpływających do sądów spraw o ustalenie lub zmianę kontaktów wzrosła o 104%. Miało to miejsce w sytuacji, gdy w tym samym czasie liczba małoletnich dzieci w Polsce spadła o 8,7%. Coraz częściej kontakty z małoletnimi dziećmi odbywają się w atmosferze ostrego konfliktu między ich rodzicami, co nie pozostaje bez wpływu ich rozwój.

Konferencja miała na celu zorganizowanie spotkania różnych środowisk w celu przedyskutowania problemu i wypracowania rozwiązań, które pomogą w skutecznym realizowaniu prawa do kontaktu rodzica z dzieckiem i dziecka z rodzicem.

Relacje między rodzicami i dziećmi oraz znaczenie w tych relacjach kontaktów z obojgiem rodziców z punktu widzenia psychologicznego w niezwykle ciekawy sposób przedstawiły - prof. UG dr hab. Małgorzata Lipowska, dr Magdalena Błażek i dr Aleksandra Lewandowska-Walter.

Kontakty w sytuacji umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej przedstawił Zastępca Kuratora Okręgowego w Gdańsku Antoni Szymański;

Działania ze strony Rzecznika Praw Dziecka w celu respektowania prawa dziecka do kontaktu zreferował Dyrektor Biura Bartosz Sowier.

Podporucznik Agnieszka Szultka - psycholog z Zakładu Karnego w Gdańsku uświadomiła obecnych, że kontakty rodzica z dzieckiem w warunkach izolacji więziennej mogą być korzystne dla rozwoju dziecka i zakłady karne zapewniają w tym zakresie coraz lepsze warunki.

Główne problemy orzecznicze w zakresie ustalania kontaktów omówiła wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce SSO Ewa Ważny. Podkreśliła niezwykle emocjonalny charakter tego rodzaju spraw, opór stron przed mediacją, aspekty wysłuchania małoletniego dziecka przez sędziego szczególnie w tego rodzaju sprawach, konieczność pilnego ustawowego umocowania w zakresie działania i sporządzania opinii przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno - Konsultacyjne w sprawach opiekuńczych. Pozytywnie oceniła propozycje zmian ustawowych w zakresie ujednolicenia składów sądowych ( art.509 kpc ) co pozwoli na łączne prowadzenie spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej i uregulowanie kontaktów, zmian art. 107 kro, art. 58 par. 1 a k.r.o i 58 par. 1 kro. Przepisy w zakresie wykonywania kontaktów oceniała jako niewystarczające w obecnym stanie prawnym.

Udział kuratora sądowego w realizacji orzeczenia sądu o kontakcie, możliwości i ograniczenia w tym zakresie przedstawił Kurator Sądu Rejonowego w Słupsku dr Łukasz Wirkus;

Mediator Stela Góźdź przedstawiła mediację jako najlepszy środek do rozwiązywania sporów na tle uregulowania kontaktów.

Postulaty de lege ferenda przedstawił - Krzysztof Stasiak.

Konferencja zakończyła się ciekawą dyskusją uczestników oraz przyjęciem rekomendacji.

red.
dodano: 2015-06-30
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet