START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Relacja z konferencji dotyczącej "praw dziecka do kontaktów z rodzicami..."

Informujemy, że w dniu 17 kwietnia 2015r. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce było współorganizatorem Konferencji, która odbyła się we Wrocławskim Sądzie Okręgowym a jej wiodącym tematem było "prawo dziecka do kontaktów z rodzicami i bliskimi w aspekcie psychopedagogicznym oraz prawnym". Dzięki współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych " Frontis" oraz Sądem Okręgowym we Wrocławiu do udziału w tym przedsięwzięciu włączyły się osoby z wielu środowisk, które w swojej bieżącej pracy spotykają się z szeregiem dylematów jak pogodzić dobro małoletniego dziecka z prawem i obowiązkiem rodziców i osób bliskich w ich wzajemnych relacjach, podczas których wskazano osobę kuratora sądowego jako gwaranta poprawnej realizacji orzeczenia sądowego.Z ramienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Prezes Sądu Ewa Banaszewska oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego Marcin Sosiński wskazali na wagę poruszanych problemów, w odniesieniu do codziennej pracy orzeczniczej oraz kuratorskiej. Powyższe stanowisko potwierdził Kurator Okręgowy Mirosław Nawrocki, który podkreślił potrzebę zmian legislacyjnych w przepisach prawa, dzięki którym uszczegółowione zostaną prawa i obowiązki wynikające z udziału kuratora w kontaktach osób uprawnionych z małoletnim dzieckiem.

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce reprezentowała Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Katarzyna Wieraszko będąc zarazem moderatorem Konferencji czuwającym nad jej przebiegiem wraz z kuratorem zawodowym Aleksandrem Samkiem, przedstawicielem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych " Frontis".

Podczas Konferencji wygłoszone został trzy prelekcje. Pierwsze wystąpienie zaprezentowali kuratorzy sądowi dr Honorata Czajkowska oraz Aleksander Samek nt. " Kontakty rodziców z dziećmi przy udziale kuratora sądowego na przykładzie orzeczeń okręgu wrocławskiego". Kolejne przedstawiła doc. dr Alina Czapiga z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaś kończące prof. dr hab. Henryk Haak.Sala im. Sędziego Mirosława Filipowicza we Wrocławskim Sadzie Okręgowym gościła 163 uczestników Konferencji. Wśród obecnych osób byli sędziowie z Okręgu Apelacji Wrocławskiej , kuratorzy sądowi zarówno zawodowi jak i społeczni pionów rodzinnych Okręgu Wrocławskiego, przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka sędzia Agnieszka Rękas, przedstawiciel Krajowej Rady Kuratorów Grzegorz Kozera, jak również Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorzy instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Kuratorzy sądowi postawili wiele znaków zapytania dotykając szczegółowych kwestii dotyczących przebiegu kontaktów z ich udziałem. Jednym z kluczowych wątpliwości była odpowiedź na pytanie o rolę kuratora podczas realizacji kontaktów: kurator winien być ich moderatorem czy też statystą? Większość wątpliwości kuratorów wyjaśniła szeroka dyskusja z udziałem pana prof. Henryka Haaka, w którego opinii kontakty osób bliskich z dziećmi przy udziale kuratora odbywać się winny w miejscu zamieszkania dziecka, w krótkim okresie, w którym osoba uprawniona do ich realizacji zostanie wdrożona do form i sposobu owych kontaktów. Niemniej pozostały dylematy, których w oparciu o obowiązujące przepisy rozwiązać nie można. Stąd też zrodziło się przekonanie, że koniecznym są zmiany legislacyjne uszczegóławiające poruszane kwestie.Odwołując się do wystąpień zaproszonych Prelegentów skonstatować należy, że o ile nie budzi wątpliwości, że udział kuratora podczas kontaktów osób bliskich z małoletnimi dziećmi w szczególnych sytuacjach rodzinnych jest jedynym gwarantem zapewnienia ich prawidłowego przebiegu, o tyle wątpliwości nasuwa brak zamkniętych ram czasowych, które wynikałyby wprost z orzeczeń sądowych. Pożądanym jest, aby określony w postanowieniu sądu czas, w którym kurator jest biernym obserwatorem kontaktów, nie był nadmiernie wydłużony. Obowiązkiem kuratora jest sporządzenie z przebiegu kontaktów, w których uczestniczył, zwięzłej notatki oraz wskazanie ewentualnie zaobserwowanych działań osób w nich uczestniczących, które godziłyby w dobro dziecka, celem podjęcia przez Sąd odpowiednich decyzji z urzędu. Istotnym jest również zwrócenie uwagi na używane w postanowieniach sądu doprecyzowanie miejsca, w którym kontakty winny być realizowane. Ustalone kontakty "w miejscu pobytu małoletniego dziecka" realizowane będą w miejscowości, w której dziecko zamieszkuje z zamiarem stałego pobytu zgodnie z regulacja wynikającą z art. 25kc.Podsumowując, po miesięcznym upływie od przebiegu Konferencji, zauważalny jest jej szeroki wydźwięk. Zarówno Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, jak również Stowarzyszenie Kuratorów Rodzinnych widzą w niej podwaliny do szerszej dyskusji na temat konieczności zmian legislacyjnych w poruszanych tematach. Konferencja nadto pozytywnie wzmocniła współpracę oraz stworzyła pole do dyskusji i przemyśleń pomiędzy sędziami rodzinnymi a kuratorami bloku rodzinnego.

SSO Katarzyna Wieraszko
dodano: 2015-05-30
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet