START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT KONKURSY  DOŁĄCZ DO NASStatut Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce z dnia 20 lutego 2016 roku (tekst jednolity)*


Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce "Association of Family Judges in Poland", zwane w dalszej części statutu - Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych m.st. Warszawa.

§3

Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może tworzyć koła przy sądach na obszarze swojej właściwości.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych o podobnym założeniu programowym.

§6
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce.
 2. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowią­zujących w tym zakresie przepisów.
 3. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
Rozdział 2. Cele i środki działania


§7

Celem Stowarzyszenia jest:
 1. umacnianie niezależności i niezawisłości sędziów rodzinnych oraz troska o ich autorytet,
 2. współdziałanie ze wszystkimi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakre­sie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
 3. dążenie do umacniania i ochrony rodziny, a zwłaszcza jej funkcji opiekuńczo-wy­chowawczej,
 4. doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpra­cujących z sądownictwem rodzinnym,
 5. inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą w zakresie zwalczania przestępczości nieletnich, ochrony rodziny oraz wspierania rozwoju mediacji rodzinnej i dla nieletnich,
 6. wspieranie uzdolnionej młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną,
 7. kształtowanie opinii publicznej,
 8. reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego,
 9. współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie sądownictwa rodzinnego,
 10. współpraca z mediami w celach edukacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz poprawy wizerunku sądów rodzinnych,
 11. integracja środowiska sędziów rodzinnych,
 12. propagowanie wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego przy współpracy z wyższymi uczelniami w kraju i za granicą.
§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

I.
 1. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi resortu sprawiedliwości w zakresie planowania i realizacji zadań zwalczania przestępczości nieletnich i ochrony rodziny,
 2. podejmowanie działań profilaktycznych z organizacjami i instytucjami zaintereso­wanymi zapobieganiem demoralizacji młodzieży,
 3. prowadzenie działalności szkoleniowej,
 4. organizowanie narad, konferencji naukowych, wystaw i odczytów,
 5. współpracę z innymi stowarzyszeniami o zbliżonym profilu w kraju i za granicą, a zwłaszcza: - propagowanie osiągnięć polskiego sądownictwa rodzinnego, - opracowywanie oraz wymianę informacji i materiałów o tematyce interesującej Stowarzyszenie, - przygotowywanie oraz udział członków Stowarzyszenia w pracach kongresów, seminariów i konferencji międzynarodowych, - zapoznawanie się z organizacją sądownictwa rodzinnego oraz zakładów dla niele­tnich za granicą, a także wymianę sędziów i kuratorów rodzinnych,
 6. współpracę ze studentami kierunków prawniczych, pedagogicznych i psycholo­gicznych na zasadach wolontariatu,
 7. współpracę z Krajową Radą Sądownictwa oraz organami władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej,
 8. prowadzenie strony internetowej,
 9. kontakt z mediami.
II.

Stowarzyszenie prowadzi swoje działania określone w §8 pkt.I w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki


§9

Członkowie dzielą się na:
 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych
 3. wspierających
 4. honorowych
§10

Członkiem zwyczajnym może być sędzia oraz pracownik naukowy zajmujący się pro­blematyką rodzinną, opiekuńczą i nieletnich. Członkostwo nie ustaje w przypadku przejścia tych osób w stan spoczynku lub na emeryturę oraz przejścia do w innych zawodów prawniczych.

§11

Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia z wyłączeniem kuratorów zawodowych rodzinnych do zajmowania funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego i przewodniczącego Zarządu Koła,
 2. udziału w zebraniach, odczytach, kursach i konferencjach naukowych organizo­wanych przez Stowarzyszenie,
 3. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
 4. zwracania się bezpośrednio do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej.
§12

Członkiem nadzwyczajnym może być kurator sądowy, a także inna osoba współpracująca z sądami rodzinnymi.

§13

Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§14
 1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd właściwego terenowo Koła Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Członkostwo nabywa się z chwilą złożenia deklaracji i oświadczenia gotowości uiszczania składek człon­kowskich.
 2. Jeżeli miejsce pracy lub zamieszkania sędziego nie należy do obszaru dzia­łalności żadnego koła może on złożyć deklarację Zarządowi Głównemu.
§15
 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny,
 2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przed­stawiciela, który powinien być członkiem właściwego terytorialnie Koła Stowa­rzyszenia,
 3. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka nadzwyczajnego.
§16
 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego - Walny Zjazd osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub sądownictwa rodzinnego,
 2. Członek honorowy - obywatel polski posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich,
 3. Członek honorowy - cudzoziemiec posiada wszystkie prawa członka zwyczaj­nego za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
 4. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.
§17

Członkowie zobowiązani są do:
 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§18

Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
§19

Członkostwo osoby prawnej - członka wspierającego ustaje na skutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
 2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku ze zmianą profilu działalności lub utraty osobowości prawnej.
Rozdział 4. Władze naczelne Stowarzyszenia


§20

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walny Zjazd,
  2. Zarząd Główny,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w gło­sowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zjazdu.
 3. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§21

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§22

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd zwoływany przez Zarząd Główny. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§23

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Stowarzyszenia należy:
 1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowa­rzyszenia,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
 5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Kole­żeńskiego,
 6. zatwierdzanie wytycznych preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
 7. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
 8. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
 9. uchwalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
 10. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.
§24

Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

§25

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu, Zarząd Główny, zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu w formie elektronicznej, ustnej lub telefonicznej.

§26
 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
§27

Zarząd Główny wybierany jest przez Walny Zjazd w liczbie 8-12 członków.

§28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
 1. (skreślony),
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu,
 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
 4. zatwierdzanie bilansu,
 5. powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Kół Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności ,
 6. występowanie z wnioskiem do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzy­szenia,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz,
 11. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji Veillard-Cybulskich w wypadkach przewidzianych przez jej statut,
 12. realizowanie uchwał Walnego i Nadzwyczajnego Zjazdu,
 13. przygotowanie porządku Walnego Zjazdu i projektów uchwał.
§29
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
§30
 1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, jego zastępcę oraz skarbnika i jego zastępcę.
 2. Organizację i tryb pracy Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 3. Prezes lub wiceprezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
§31

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego i jego zastępcę.

§32

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizji należy:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. kontrola opłacania składek członkowskich,
  3. składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
  4. przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
  5. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.


§33

Sąd Koleżeński składa się z 5-7 osób, spośród których wybiera się prze­wodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§34
 1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzy­ganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regula­minów i uchwał Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zjazdu w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała podjęta w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczna.
 4. Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.
Rozdział 5. Koła Stowarzyszenia


§35
 1. Koła Stowarzyszenia powstają przy sądach na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
 2. Teren działalności Koła i siedzibę określa Zarząd Główny.
§36

Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.

§37

Władzami Koła są Zebranie Członków Koła i Zarząd Koła.

§38
 1. Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy:
  1. uchwalanie kierunków działania na danym terenie,
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
 3. wybór Zarządu Koła.
§39
 1. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza, skarbnika i co najmniej jednego członka zarządu, jeżeli Koło liczy mniej niż 7 członków Zarząd Koła składa się z Przewodniczącego i Skarbnika.
 2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie i wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział 6. Majątek i fundusze

§40

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§41

Na fundusze składają się:
 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. dotacje,
 3. zapisy i darowizny,
 4. wpływy z działalności statutowej.
§42

Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zmierzające do uszczuplenia majątku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§43
 1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wyma­gany jest podpis prezesa Zarządu Głównego.
 2. Dla ważności dysponowania kontami bankowymi (złotówkowymi lub dewi­zowymi) wystarczy podpis prezesa Zarządu Głównego, lub wiceprezesa albo skarbnika.
Rozdział 7. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§45
 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajny lub nadzwy­czajny Walny Zjazd większością głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. W razie podjęcia przez Walny Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zjazdu o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


HISTORIA
STATUT STOWARZYSZENIA
STATUT FUNDACJI
SPRAWOZDANIA
WŁADZE
KOŁA


©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet