START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


"Dobro dziecka jako przedmiot troski społecznej" - sprawozdanie z konferencji

W dniach od 16 do 18 maja 2018 roku w Zamościu odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce pod hasłem "DOBRO DZIECKA JAKO PRZEDMIOT TROSKI SPOŁECZNEJ". Honorowy patronat nad konferencją objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W konferencji oprócz sędziów wzięli udział kuratorzy rodzinni, przedstawiciele PCPR i MCPR w Zamościu, przedstawiciele Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, asystenci rodziny, pracownicy socjalni oraz przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich Michał Kubalski.

Otwarcia konferencji dokonała Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Dorota Hildebrand-Mrowiec. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest umocnienie i ochrona rodziny, doskonalenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych sędziów oraz osób współpracujących z sądownictwem rodzinnym. Dlatego do udziału w konferencji zostało zaproszonych tak wiele osób z różnych instytucji. Wzajemna współpraca pozwala poznać specyfikę wykonywanej pracy, a to rodzi szacunek i zrozumienie. Prezes podziękowała Rzecznikowi Praw Dziecka za dostarczone publikacje i materiały dla uczestników konferencji.Część naukowa konferencji rozpoczęła się wykładem dr Magdaleny Arczewskiej pt.: "Dobro dziecka - pomiędzy wymiarem sprawiedliwości a systemem pomocy społecznej". Referentka, odnosząc się do wyników swoich badań i analiz przekonywała, że odmienne interpretacje i podejście przedstawicieli różnych służb i instytucji wynikać może z faktu, iż mają oni różne zasoby, które dostarczają stosowanych zasad postępowania. Arczewska zauważyła, że wyróżniona w jej badaniach kategoria zaspokajania potrzeb dziecka kształtuje społeczny obszar wiedzy sędziów rodzinnych oraz pracowników socjalnych. Z kolei ustalenie prawa do kontaktów z osobą bliską, podobnie jak ocena poziomu zaspokojenia potrzeb dziecka, stanowi kluczowe zadanie sędziego rodzinnego w ramach prowadzonego postępowania. Podkreśliła, że sędziowie rodzinni i pracownicy socjalni tak często wskazują na pojęcia dotyczące emocji i więzi, gdyż wynika to ze specyfiki ich pracy. Prelegentka zauważyła, że badani w rodzinach objętych wsparciem powszechnie odnotowują problem zaniedbywania oraz krzywdzenia dzieci. Pojęcia dotyczące trudności z jakimi borykają się klienci tworzą wizję świata społecznego.

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu Joanny Gorczowskiej pt.: "Dziecko w procesie postępowania opiekuńczego-model brytyjski". Prelegentka jako ekspert sądowy w postępowaniach opiekuńczych dotyczących polskich dzieci w Wielkiej Brytanii przedstawiła zasady działania organów sądowych i socjalnych w przypadku zaniedbań rodzicielskich oraz podzieliła się swoim doświadczeniem zawodowym w tym zakresie. Prelegentka podkreśliła, że model brytyjski skoncentrowany jest na potrzebach dziecka, jest on systemowy i wieloagencyjny. Jego atutem jest to, iż każda instytucja ma wypracowane skoordynowane procedury działania, a progiem interwencji służb jest znacząca krzywda dziecka (significantharm). Joanna Gorczowska omówiła różnice wynikające z funkcjonującej w Wielkiej Brytanii na mocy Children'sAct procedury ochrony i procedury wsparcia, a także obowiązki władz lokalnych w zakresie organizowania opieki nad dzieckiem. Podkreśliła, że kluczową w tym procesie jest zasada planowania stałości w opiece nad dzieckiem.Drugi dzień Konferencji poświęcony był poszerzeniu umiejętności miękkich, które niezbędne są w praktyce zawodowej sędziego rodzinnego. Zajęcia miały formę warsztatów. Dr Magdalena Najda poprowadziła warsztaty, podczas których sędziowie dowiedzieli się jak radzić sobie z emocjami na sali rozpraw.

Warsztaty dotyczące standardów wysłuchania dzieci przeprowadziła Pani psycholog Alicja Budzyńska.

Poziom merytoryczny konferencji był bardzo wysoki. Ponadto piękny i przyjazny Zamość kolejny raz sprawdził się jako idealne miasto do organizowania takich wydarzeń.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2018-07-07
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet