START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Zmiana ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Szanowni Państwo, informujemy że w dniu 29 lipca 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1062, opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego ( tekst w załączeniu).

         Celem uchwalonej ustawy, w zakresie prawa materialnego, było nadanie priorytetowego znaczenia takiemu rozstrzygnięciu sądu, w którym - orzekając o rozwodzie albo wydając orzeczenie opiekuńcze w przypadku rozłączenia rodziców - sąd będzie powierzał władzę rodzicielską obojgu rodzicom, i to nawet wówczas, gdy nie przedłożą oni pisemnego porozumienia co do sposobu wspólnego wykonywania tej władzy. 

         Ustawodawca osiągnął ten cel, poprzez nowelizację art. 58 k. r. i o. oraz art. 107 k. r. i o., nadając obu przepisom analogiczne brzmienie w zakresie orzekania o władzy rodzicielskiej po rozwodzie i na wypadek rozłączenia rodziców.

         Dodane - art. 58 §1b k.r. i o. i art. 107 § 3 k.r. i o. wskazują, że na zgodny wniosek stron, sąd nie orzeknie o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Zmiana ta koresponduje z obowiązującym stanem prawnym w zakresie sposobu utrzymywania kontaktów. Regulujący tę kwestię art. 113§1 k.r. i. o. traktuje bowiem o sytuacji, gdy dziecko przebywa stale u jednego z rodziców. Gdy władza będzie mogła być wykonywana przez każdego z rodziców bezpośrednio w powtarzających się okresach, każdorazowe zamieszkanie dziecka u jednego z nich, przesądza jednocześnie o wykonywaniu kontaktów. 

         Sąd będzie mógł powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, zarówno w sprawach  o rozwód ( separację) jak i sprawach rozpoznawanych na gruncie art. 107 k.r. i o., dopiero w przypadku ustalenia, że wymaga tego dobro dziecka.

         Zmiana art. 509 k.p.c. przesądza o rozpoznawaniu spraw o pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie w składzie jednoosobowym i pozostawieniu składu ławniczego w postępowaniu nieprocesowym wyłącznie w sprawach o przysposobienie. Celem zmiany jest umożliwienie łącznego rozstrzygania w jednym postępowaniu, problematyki władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem rodziców żyjących w rozłączeniu.

         Niezależnie od powyższego wprowadzone zmiany powodują, że obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do spraw dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem, będą odpowiednio stosowane do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach, także na etapie zabezpieczenia.

         Ustawa wejdzie w życie 29 sierpnia 2015r. i od tej daty, sprawy dotychczas rozpoznawane w trybie art. 107 k.r. i o. w składzie ławniczym, będą kontynuowane już jednoosobowo. 

Nadto informujemy, że w dniu 31 lipca 2015r. w Dzienniku Ustaw poz. 1087, opublikowana została ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności (tekst w załączeniu). Ustawa nowelizuje również Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz m.in. ustawę - Prawo o aktach stanu cywilnego. Jej vacatio legis ustalono na trzy miesiące.


   Pobierz pliki: ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy -Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego  ustawa z dnia 25 czerwca 2015r. o leczeniu niepłodności

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2015-08-05
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet