START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Informacja o konkursie dla sędziów rodzinnych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce podjął uchwałę w sprawie organizacji Konkursu dla sędziów rodzinnych na prace z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich o tematyce "Sądownictwo rodzinne w mojej praktyce orzeczniczej". Konkurs jest organizowany pod patronatem Prezesa Sądu Najwyższego.

Celem Konkursu jest promowanie twórczej aktywności sędziów, którzy w swojej pracy zawodowej dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne, społeczne, obyczajowe i instytucjonalne. Szczególnie pożądane jest zgłaszanie problemów w działalności orzeczniczej, dzielenie się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami i wątpliwościami oraz przedstawianie jak najlepszych rozwiązań.

Konkurs ma również na celu uhonorowanie tych osób ze środowiska sędziów rodzinnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w problematykę rodzinną. Realizowane to będzie poprzez zaproszenie do bezpłatnego udziału w XV Kongresie Stowarzyszenia, który odbędzie się w dniach od 15 do 19 września 2013 r., wręczenie nagród i wyróżnień na XV Kongresie Stowarzyszenia, umożliwienie publikacji prac w kwartalniku "Rodzina i Prawo" oraz zawiadamianie przełożonych Prezesów Sądów o osiągnięciach laureatów Konkursu, w celu ich ewentualnego uwzględnienia przy ocenach sędziów do awansu zawodowego.

Opracowany i przyjęty został przez Zarząd Główny Stowarzyszenia regulamin Konkursu, załączony do niniejszego pisma. Nadsyłanie prac konkursowych przewidziane jest w okresie do 30 czerwca 2013 r. Do oceny prac konkursowych została powołana Komisja Konkursowa w następującym składzie:
- prof. dr hab. Tadeusz Ereciński - Prezes Sądu Najwyższego
-prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska - Uniwersytet Warszawski
-sędzia Elżbieta Schubert - członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia
- sędzia dr Hanna Bzdak - z-ca sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia
- sędzia Grażyna Niemiałtowska - wizytator ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
- Janusz Stawiarski - członek Zarządu Fundacji Veillard Cybulskich

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia, w kwartalnikach stowarzyszeń sędziów oraz podane zostaną do wiadomości Prezesom Sądów Apelacyjnych. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w kwartalniku "Rodzina i Prawo", o ile Komisja Konkursowa zakwalifikuje je do publikacji.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpropagowaniu idei Konkursu wśród sędziów rodzinnych poprzez przekazanie informacji o Konkursie i regulaminu Konkursu do Prezesów Sądów Okręgowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w celu dalszego ich przekazania do Sądów Rejonowych.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12 ZG SSSR w Polsce z dnia 21 kwietnia 2012 r.

Regulamin Konkursu.

§ 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, zwane dalej "Organizatorem" przy współpracy z Redakcją Kwartalnika "Rodzina i Prawo";

§ 2. Konkurs adresowany jest do sędziów rodzinnych;

§ 3.Celem Konkursu jest promowanie aktywności sędziów, którzy w swojej pracy zawodowej dostrzegają istotne dla rodziny i dziecka problemy prawne, społeczne, obyczajowe i instytucjonalne. Szczególnie pożądane jest zgłaszanie problemów w działalności orzeczniczej, dzielenie się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami oraz wątpliwościami, a także ewentualne przedstawianie jak najlepszych rozwiązań.

Konkurs ma również na celu uhonorowanie tych osób ze środowiska sędziów rodzinnych, które wykazują szczególne zainteresowanie, aktywność i zaangażowanie w problematykę rodzinną, poprzez zaproszenie do bezpłatnego udziału w Kongresie Stowarzyszenia, uroczyste wręczanie nagród i wyróżnień na Kongresie Stowarzyszenia, umożliwienie publikacji prac w kwartalniku "Rodzina i Prawo". Przewiduje się również zawiadomienie przełożonych Prezesów Sądów o osiągnięciach laureatów Konkursu, w celu ewentualnego wykorzystania przy ocenach sędziów do awansu zawodowego;

§ 4. Na Konkurs należy nadsyłać pracę pisemną o objętości do 7 stron maszynopisu, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, adresem kontaktowym i nazwą sądu. Dopuszcza się periodyczne nadsyłanie prac w okresie konkursowym, dotyczących różnorodnych aspektów tematyki Konkursu, które zostaną poddane ocenie łącznej;

§ 5. Na Konkurs prace należy przesyłać w terminie od dnia 1 września 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 roku, na adres do korespondencji Zarządu Głównego Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce: 02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 36, w wersji papierowej i elektronicznej oraz na adres internetowy Stowarzyszenia zsssr@wp.pl Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie, a zwrócone zostaną na żądanie autora;

§ 6. Nadesłane prace będą korzystały z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach szczególnych, głównie w prawie autorskim;

§ 7. Laureatów Konkursu wyłania Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce;

§ 8 Ustala się I nagrodę w wysokości 1.000 zł, II nagrodę w wysokości 800 zł i III nagrodę w wysokości 600 zł. oraz jako uhonorowanie laureatów zaproszenie do bezpłatnego udziału w XV Kongresie Stowarzyszenia w Zakopanem. Komisja może przyznać siedem dalszych wyróżnień z nagrodami w wysokości po 500 zł. lub zaproszeniem do bezpłatnego udziału w XV Kongresie Stowarzyszenia;

§ 9. Po dokonaniu oceny Komisja sporządza protokół, w którym wymienia nagrodzone prace i autorów, ze wskazaniem wysokości nagród;

§ 10. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie jego wyników nastąpi najpóźniej do dnia 1 września 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w Kwartalniku "Rodzina i Prawo";

§ 11. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu nagród niezwłocznie po ogłoszeniu wyników, za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu do Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poprawność podanych adresów;

§ 12. Na potrzeby Konkursu zostanie utworzony doraźny zbiór danych osobowych. Po zakończeniu Konkursu zbiór danych osobowych zostanie trwale usunięty;

§ 13. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu poinformowania autorów nagrodzonych prac o przyznaniu nagrody i sposobie jej odbioru;

§ 14. W celach określonych powyżej Organizator będzie przetwarzać następujące dane osobowe autorów nagrodzonych prac: imię i nazwisko, adres kontaktowy, adres e-mailowy;

§ 15. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia przez cały czas trwania Konkursu;

§ 16. Projekt finansowany ze środków Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w ramach działalności statutowej.

Ewa Waszkiewicz (Prezes SSSR), Stanisław Furman (Sekretarz SSSR)
dodano: 2012-10-10
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet