START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 30 marca - 1 kwietnia 2000 roku, Zakopane

Uchwała Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 1 kwietnia 2000 roku

Komisja Uchwał i Wniosków powołana na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce w dniach 30 marca - 01 kwietnia 2000 roku w Zakopanem proponuje przyjęcie uchwały następującej treści:

Sędziowie zgromadzeni na Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w Zakopanem w dniach 30 marca - 01 kwietnia 2000 roku z aprobatą odnoszą się do dotychczasowych działań Departamentu Rodzinnego i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości w realizacji uchwały z Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce z dnia 10 kwietnia 1999 roku w Popowie. Jednocześnie w trosce o sprawne funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego, o podniesienie prestiżu sądów rodzinnych uchwalają:

1. Konieczne są dalsze starania w zakresie rozwiązania problemu awansu sędziów rodzinnych poprzez dalsze powoływanie kolejnych wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych. Postulujemy w szczególności:
a) powołanie tych wydziałów w siedzibach sądów apelacyjnych (Białystok Gdańsk, Poznań, Rzeszów, Wrocław) w sądach okręgowych
b) kontynuowanie działań w kierunku wprowadzenia zapisu do ustawy o ustroju sądów powszechnych odnośnie możliwości nominowania sędziów rodzinnych sądów rejonowych na sędziów okręgowych z pozostawieniem ich do orzekania w sądach rejonowych m. in. poprzez wystąpienia do Krajowej Rady Sądownictwa , Komisji Wymiaru Sprawiedliwości Sejmu i Senatu,
c) wprowadzenie zmian w rozporządzeniu - regulaminie wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych dotyczących funkcjonowania wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych, w tym również w zakresie ujednolicenia nazewnictwa wydziałów utworzonych przy sądach okręgowych jako wydziałów rodzinnych
2. W nawiązaniu do uchwały z dnia 10 kwietnia 1999 roku Konferencji w Popowie uznajemy za konieczne ponowne wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości o przywrócenie studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych np. w WSPS oraz wskazanie na potrzebę udzielania pomocy w szczególności finansowej podczas studiów doktoranckich sędziów.
3. Aktualnymi są nadal postulaty z poprzedniej uchwały w przedmiocie: niezwłocznego zapewnienia przez Ministerstwo Sprawiedliwości miejsc w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w celu realizacji orzeczeń sądów rodzinnych, spowodowania przez Ministerstwo Sprawiedliwości właściwego i terminowego wykonywania orzeczeń sądów rodzinnych przez placówki podlegające Ministerstwu Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, z jednoznacznym i kompleksowym uregulowaniem właściwości organów, trybu i podmiotów zobowiązanych do pokrycia kosztów dowozu dzieci do odpowiednich placówek i ich pobytu w tych placówkach
- pozostawienia we właściwości sądów rodzinnych rejonowych, podczas reformy sądownictwa, wszystkich kategorii spraw rodzinnych
- kontynuowania reformy modelu kurateli zawodowo społecznej.
4. Kontynuować należy współpracę Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych z innymi organizacjami m. in. z Krajowym Stowarzyszeniem Zawodowych Kuratorów Sądowych w sprawach szkoleń oraz w staraniach o podniesienie rangi zawodu sędziego, jak również nawiązać stałą współpracę ze Stowarzyszeniem Urzędników Stanu Cywilnego RP.
5. Aktualnym pozostaje postulat propagowania problematyki orzecznictwa sądów rodzinnych w prasie zwłaszcza prawniczej oraz na łamach gazety Stowarzyszenia "Familijant". Istotnym zagadnieniem jest wyjaśnianie w powyższych publikacjach roli i zakresu kompetencji sądów, prokuratury i policji.
6. Nadal aktualnym jest postulat konsultowania ze Stowarzyszeniem aktów prawnych oraz inicjowanie zmian legislacyjnych w oparciu o praktykę sądową m. in. przez współpracę i kontakty z Sejmową Komisją d/s Rodziny i Komisją Ustawodawczą.
7. W nawiązaniu do punktu 13 uchwały z dnia 10 kwietnia 1999 roku w Popowie widzimy konieczność zmiany kodeksu karnego w odniesieniu do art. 202 paragraf 2 i 3 oraz art. 211 przez wyeliminowanie granicy wieku "poniżej lat 15" i pozostawienie jedynie pojęcia "małoletniego".
8. Postulujemy wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących aplikacji sądowej w przedmiocie:
a) przywrócenia 3 miesięcznego okresu aplikacji w wydziałach rodzinnych (obecnie zaledwie 1 miesiąc!),
b) wprowadzenia do komisji egzaminacyjnej odrębnego egzaminatora z zakresu prawa rodzinnego na egzaminach sędziowskich.
9. Zobowiązujemy Przewodniczącą Stowarzyszenia do uzupełnienia uwag przekazanych do projektu nowego usp w zakresie przekazania do właściwości wydziałów karnych sądów okręgowych apelacji w sprawach nieletnich w trybie poprawczym, jako niezgodnej ze standardami międzynarodowymi m. in. regulacjami prawnymi ONZ, zakazującymi rozpoznawania spraw nieletnich przez sądy karne
10. Zobowiązujemy Zarząd Stowarzyszenia do:
- zwrócenia się do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie uregulowania mnożników wynagrodzenia sędziów (w nawiązaniu do poprzedniego wystąpienia KRS z dnia 03 czerwca 1998 roku), przekazania uchwały na ręce Ministra Sprawiedliwości, kontaktów bieżących z Ministerstwem Sprawiedliwości w zakresie realizacji zgłoszonych postulatów
- kontaktów z Kancelarią Prezydenta.

Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez sędziów uczestniczących w Konferencji Stowarzyszenia Sędziów Sadów Rodzinnych w Polsce w Zakopanem.


dodano: 2000-04-01
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet