START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 9 maja 2002 roku, Warszawa

Uchwała IV Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 9 maja 2002 roku

Sędziowie zgromadzeni na IV Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 6-10 maja 2002 roku w Zakopanem z aprobatą odnoszą się do działań Zarządu Głównego Stowarzyszenia w realizacji uchwały z III Kongresu Stowarzyszenia z dnia 27 kwietnia 2001 roku podjętej w Zakopanem w szczególności w zakresie poprawy pozycji sędziego rodzinnego w systemie sądownictwa powszechnego i z zadowoleniem przyjmują wszelkie poczynania Zarządu związane z działalnością Stowarzyszenia.

Mając na względzie konieczność kontynuowania dotychczasowych działań Stowarzyszenia na rzecz podniesienia prestiżu sędziów i Sądów Rodzinnych, poprawy funkcjonowania sądownictwa rodzinnego i sprawności w wykonywaniu orzeczeń uchwalają:
1) podejmowanie dalszych działań zmierzających do rozwiązania problemu awansów sędziów rodzinnych. Funkcjonowanie powołanych w okresie ostatnich dwunastu lat dwuinstancyjnych wydziałów rodzinnych w 10 Sądach Okręgowych wskazuje na to, iż był to właściwy kierunek reformowania sądownictwa rodzinnego. Orzekanie w tych wydziałach przez doświadczonych sędziów rodzinnych nie tylko umożliwiło awans pionowy dla sędziów z Sądów Rodzinnych, lecz również wpłynęło na zdecydowaną poprawę orzecznictwa w obu instancjach w tych Sądach;
2) wzmożenie działań zmierzających do zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych i wprowadzenie Sądów Rodzinnych dwuinstancyjnych do Sądów Okręgowych na mocy ustawy, a w konsekwencji rozpoczęcie działań w kierunku wyodrębnienia sądownictwa rodzinnego w systemie sądów powszechnych na wszystkich poziomach;
3) jesteśmy przeciwni zmianie przepisów dotyczących przekazania spraw rozwodowych do Sądów Rejonowych;
4) zobowiązanie Zarządu do wystąpienia do odpowiednich władz z propozycją przekazania Ośrodków Kuratorskich w ramy działania samorządu terytorialnego;
5) utworzenie nowych form resocjalizacji w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich poprzez współpracę tych placówek z organizacjami pozarządowymi np. Stowarzyszenie "Monar", "Solidarni Plus", "Niebieska Linia" i inne, mających na celu zainteresowanie nieletnich pracą społeczną z osobami uzależnionymi, niepełnosprawnymi czy upośledzonymi;
6) podjęcie przez Zarząd starań o uzyskanie czasu emisyjnego w telewizji publicznej;
7) intensyfikacja działań zmierzających do podjęcia odpowiednich inicjatyw ustawodawczych uruchamiających instytucje pozasądowe, takie jak np. ośrodki mediacji rodzinnych, wspomagających rodziny w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych, które w konsekwencji doprowadzają do wzrostu liczby spraw rodzinnych;
8) postulujemy konieczność zmian legislacyjnych, ewentualnie renegocjacji umów międzynarodowych w aspekcie uregulowania sytuacji prawnej dzieci porzuconych, urodzonych w Polsce przez matki cudzoziemki;
9) stwierdzamy konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz specjalizacji sędziów orzekających w Sądach Rodzinnych i przywrócenia studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych, pomocy finansowej dla sędziów podejmujących studia podyplomowe i doktoranckie , urlopowania sędziów biorących udział w konferencjach i szkoleniach w kraju i za granicą z dziedziny sądownictwa rodzinnego, zorganizowania specjalnych szkoleń z zakresu ustawodawstwa unijnego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Polskich "IUSTITIA". Uchwały z poprzednich Kongresów w tym przedmiocie nie zostały zrealizowane w całości, a powyższe kwestie nie straciły aktualności;
10) aktualny jest postulat konsultowania ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce projektów aktów prawnych oraz propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego. Dotychczasowy kontakt z sejmowymi komisjami: do spraw rodziny, sprawiedliwości, ustawodawczej Sejmu nie jest jeszcze wystarczający;
11) zobowiązujemy Zarząd Główny do utworzenia Komisji Legislacyjnej w ramach Stowarzyszenia, która będzie opracowywała projekty niezbędnych zmian w obowiązującym ustawodawstwie rodzinnym z uwagi na konieczność usprawnienia pracy Sądów Rodzinnych, wypełnienia luk w prawie;
12) obowiązuje nadal uchwała z III Kongresu:
- w punkcie 4. dotycząca współpracy z PCPR,
- w punkcie 5. co do sprawności wykonywania orzeczeń sądowych.


dodano: 2002-05-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet