START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 5-9 maja 2003 roku, Zakopane

Uchwała V Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, 5-9 maja 2003 roku

Komisja Uchwał i Wniosków powołana na V Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 5-9 maja 2003 r. w Zakopanem proponuje podjęcie uchwały następującej treści:

Sędziowie zgromadzeni na V Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 5-9 maja 2003 r. w Zakopanem w XV rocznicę powołania Stowarzyszenia, XXV rocznicę powołania Sądów Rodzinnych w Polsce w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego, podniesienie prestiżu sądów i sędziów rodzinnych w Polsce uchwalają :

I. konieczne jest upowszechnianie wśród sędziów rodzinnych instytucji mediacji w sprawach nieletnich poprzez wszechstronne informowanie na czym mediacja polega, jakie są formy i warunki jej prowadzenia z wykorzystywaniem w tym zakresie możliwości instytucjonalnego wsparcia Polskiego Centrum Mediacji i Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości,
II. w ramach mediacji w sprawach nieletnich postuluje się zadbanie o właściwy nabór mediatorów odpowiadających kryteriom zawartym w obowiązującej regulacji prawnej oraz spowodowanie, aby w obszarze właściwości każdego sądu rejonowego funkcjonował co najmniej jeden mediator,
III. proponuje się kontynuowanie dalszych, działań mających na celu wprowadzenie instytucji mediacji rodzinnej do kodeksu .postępowania cywilnego,
IV. konieczne są dalsze starania w zakresie rozwiązania problemu awansu sędziów rodzinnych poprzez powoływanie kolejnych wydziałów rodzinnych wsadach okręgowych, a nadto kontynuowanie działań w kierunku wprowadzenia zapisu do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych umożliwiających nominowanie sędziów rodzinnych sądów rejonowych na sędziów sądów okręgowych z pozostawieniem ich do orzekania wsadach rejonowych, m.in. przez wystąpienia do Krajowej Rady Sądownictwa, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu i Senatu, itp.,
V. niezbędne jest wspieranie i włączanie się w pracę Zespołu do spraw zmiany ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, wykorzystując wnioski i postulaty wysuwane przez sędziów poszczególnych sądów oraz stałe czuwanie nad konsultacją projektu,
VI. w dalszym ciągu aktualne pozostają dotychczasowe uchwały w przedmiocie konieczności konsultowania ze Stowarzyszeniem projektów aktów prawnych oraz inicjowania zmian legislacyjnych w szczególności w zakresie prawa rodzinnego w oparciu o praktykę sądową m.in. przez współpracę i kontakty z Sejmową Komisją do spraw Rodziny i Komisją Ustawodawczą; wskazane są konsultacje projektów regulaminu i instrukcji sądowej pod kątem kompetencji sądów rodzinnych i innych wydziałów,
VII. celowe jest wystąpienie Stowarzyszenia do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zorganizowanie obchodów 25-lecia utworzenia Sądów Rodzinnych,
VIII. Sędziowie podtrzymują dotychczasowe postulaty w kwestii umożliwienia poszerzania kwalifikacji zawodowych, w tym podjęcia skutecznych działań na rzecz przywrócenia studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych oraz udzielania pomocy finansowej sędziom podejmującym studia doktoranckie,
IX. Nadal wskazane jest wystąpienie do właściwych organów o podniesienie poziomu pracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w szczególności w zakresie realizacji orzeczeń sądowych,
X. Konieczne jest poprawienie sprawności wykonywania orzeczeń sądów w przedmiocie umieszczania nieletnich w zakładach poprawczych,
XI. Zobowiązujemy Zarząd Stowarzyszenia do przekazania uchwały na ręce Ministra Sprawiedliwości, bieżących kontaktów z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie realizacji zgłoszonych postulatów, a także kontaktów z Kancelarią Prezydenta.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, zobowiązując go równocześnie do kontynuowania działań w zakresie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, zgodnie z uchwałą, podjętą podczas poprzedniego Kongresu Stowarzyszenia.


dodano: 2003-05-09
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet