START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 14 maja 2004 roku, Zakopane

Uchwała VI Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 14 maja 2004 roku

Sędziowie zgromadzeni na VI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 11-14 maja 2004 roku w Zakopanem w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego, mając na uwadze dobro dziecka i ochronę rodziny, uchwalają:

Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce zauważa nieprawidłową praktykę awansowania, do rozpoznawania spraw rodzinnych, sędziów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia w orzekaniu w tych sprawach. Dlatego zwracamy się z prośbą do Prezesów i Kolegiów Sądów Apelacyjnych oraz Sądów Okręgowych o zmianę praktyki w tym zakresie i kierowanie do orzekania w tych sądach sędziów z odpowiednim stażem orzeczniczym w Sądach Rodzinnych oraz rozważenie w ramach posiadanych uprawnień utworzenia w Sądach, w których nie zostały dotychczas utworzone odrębne wydziały cywilno-rodzinne, sekcji rodzinnych w ramach istniejących Wydziałów Cywilnych obu instancji w Sądach Okręgowych i Sądach Apelacyjnych, do orzekania w których kierowani będą sędziowie-rodzinni z odpowiednim stażem orzeczniczym.

Uchwała
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce
Zakopane, dnia 14 maja 2004 roku

Sędziowie zgromadzeni na VI Kongresie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 11-14 maja 2004 roku w Zakopanem w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego, mając na uwadze dobro dziecka i ochronę rodziny, uchwalają:

1. konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do pełniejszego udziału sędziów rodzinnych w orzekaniu w sądach okręgowych i sądach apelacyjnych w celu podniesienia poziomu orzekania przez te sady w sprawach rodzinnych oraz umożliwienia awansu sędziom rodzinnym;
2. w dalszym ciągu aktualny pozostaje postulat tworzenia wydziałów rodzinnych w sądach okręgowych do rozpoznawania spraw rozwodowych oraz środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych, a ponadto utworzenia sekcji rodzinnych w sądach apelacyjnych. Postulat ten ma na celu stworzenie wydziałów, w których orzekać będą sędziowie posiadający szczególne kwalifikacje do rozstrzygania w sprawach rodzinnych ze względu na specyfikę tych spraw;
3. postulujemy utworzenie na wzór rozwiązań przyjętych w innych krajach pionu sądownictwa rodzinnego na wszystkich szczeblach sądów powszechnych;
4. postulujemy zmiany w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej w celu przywrócenia możliwości: zakreślania sprawy zawieszonej po upływie 4 miesięcy, albowiem brak tego rozwiązania stanowi ukrytą presję na unikanie zawieszania postępowania nawet wtedy, gdy jest to konieczne z punktu widzenia interesu strony:
5. stwierdzamy konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych niż dotychczas działań na rzecz terminowego wydawania przez właściwych ministrów rozporządzeń wykonawczych, wynikających z delegacji ustawowych:
6. zobowiązujemy Zarząd do złożenia wniosku dc Krajowego Rejestru Sądowego o wpisanie Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce i Fundacji Veillard Cybulskich na listę organizacji pożytku publicznego;
7. postulujemy wystąpienie do Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwości o wprowadzenie w proponowanych zmianach dotyczących mediacji w postępowaniu cywilnym w części dotyczącej spraw rodzinnych obligatoryjnej mediacji w sprawach, gdzie dobro małoletnich dzieci może być zagrożone;
8. postulujemy wprowadzenie do kodeksu postępowania cywilnego w części dotyczącej dowodów delegacji ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości do powołania wyspecjalizowanych instytucji lub ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, wydających opinie w sprawach rodzinnych;
9. postulujemy wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w art. 109§2 punktu umożliwiającego kierowanie małoletniego do Ośrodka Kuratorskiego - rozwiązanie to pozwoli powrócić do ugruntowanej praktyki udzielania pomocy małoletniemu i jego rodzicom;
10. stwierdzamy, że sędziowie rodzinni są przygotowani do stosowania prawa unijnego, niemniej postulujemy dalszą edukację sędziów w tym zakresie z uwagi na to, że jest to problematyka trudna, podlegająca ciągłym zmianom i wymagająca szczególnej staranności;
11. przypominamy Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu o konieczności niezwłocznego wyznaczenia interwencyjnych placówek resocjalizacyjnych w celu realizacji ustawowego zapisu zawartego w art. 26 upn pozwalającego na umieszczenie nieletniego w trybie postanowienia zabezpieczającego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
12. kategorycznie sprzeciwiamy się projektom wprowadzenia wymogu uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym przed umieszczeniem nieletniego i małoletniego w placówkach interwencyjnych i pogotowiu opiekuńczym
13. postulujemy rozwiązania legislacyjne, które przewidywałyby, że opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego byłaby równoważna orzeczeniu poradni pedagogiczno-psychologicznej co do potrzeby kształcenia specjalnego;
14. zwrócić się do Komisji Kodyfikacyjnej z wnioskiem, aby ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich nie zawierała odesłań do krio, regulującego sprawy małżeństwa i rodziny;
15. postulujemy zorganizowanie międzynarodowej konferencji, poświęconej unifikacji prawa rodzinnego i nieletnich z udziałem przedstawicieli sędziów rodzinnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw kandydujących;
16. postulujemy utworzenie odrębnego organu, koordynującego działania organów rządowych i organizacji pozarządowych, wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich;
17. pozostają w mocy te części uchwał podjętych w latach poprzednich, które w niektórych punktach nie zostały zrealizowane: 18. przygotować walny zjazd w 2006 roku.


dodano: 2004-05-14
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet