START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 8 czerwca 2006 roku, Zakopane

Uchwała VIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 8 czerwca 2006 roku

" Sędziowie zgromadzeni na VIII Kongresie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, w dniach od 6 do 8 czerwca 2006 r. w Zakopanem, w trosce o dalsze doskonalenie funkcjonowania sądownictwa rodzinnego, podnoszenia roli sędziów i sądów rodzinnych w Polsce z zadowoleniem przyjmują projektowane rozwiązania resortu sprawiedliwości odnośnie proponowanych nowych zasad awansu sędziów, przyjmując to jako realizację postulatów zgłaszanych od ośmiu lat na wszystkich poprzednich Kongresach. Uczestnicy Kongresu uznając prawo do rzetelnej krytyki pracy sędziów i sądów oponują przeciwko krytyce nierzetelnej, nie opartej na faktach, a w istocie podważającej autorytet władzy sądowniczej. Ponadto uczestnicy Kongresu uchwalają, co następuje:

1) należy podjąć intensywne działania na rzecz wprowadzenia jednolitego dwuinstancyjnego sądownictwa rodzinnego;
2) zapewnić udział Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w pracach legislacyjnych dotyczących szeroko pojętego prawa rodzinnego, poprzez opiniowanie projektów, konsultowanie, udział w sympozjach i seminariach;
3) podjąć dalsze działania umożliwiające zapewnienie kształcenia sędziów rodzinnych z prawa unijnego, studiów podyplomowych i doktoranckich wraz z zapewnieniem pomocy finansowej resortu sprawiedliwości;
4) włączyć sędziów sądów apelacyjnych do uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, sympozjach, kongresach Stowarzyszenia SSR w Polsce;
5) ustalić standardy obciążenia pracą sędziego rodzinnego przy uwzględnieniu spraw z postępowania wykonawczego oraz standardy obciążenia pracą kuratora zawodowego rodzinnego, przy uwzględnieniu czynności zarówno w postępowaniu rozpoznawczym jak i wykonawczym;
6) zwiększyć udział sędziów i kuratorów rodzinnych w profilaktyce przestępczości i demoralizacji nieletnich poprzez popularyzację prawa i podnoszenie świadomości prawnej w środowisku lokalnym i szkolnym;
7) podjąć działania w celu natychmiastowego rozwiązania problemu umieszczania nieletnich w trybie art. 26 upn w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii bowiem brak uregulowania prawnego powoduje bardzo poważne skutki prawne i społeczne;
8) podjąć starania o poprawę wykonawstwa w sprawach nieletnich i małoletnich poprzez wprowadzenie podporządkowania: placówek resocjalizacyjnych -Ministrowi Sprawiedliwości; placówek socjalizacyjnych - Ministrowi Polityki Społecznej i placówek leczniczych - Ministrowi Zdrowia;
9) kontynuować starania o niezwłoczne utworzenie placówek interwencyjnych dla nieletnich dopuszczających się ucieczek z placówek resocjalizacyjnych;
10) reaktywować formy współpracy na poziomie powiatów, sądów rodzinnych, organów oświatowych, szkół, policji, organów samorządowych oraz organizacji samorządowych działających na rzecz dzieci i rodziny, w celu koordynacji działań profilaktycznych i naprawczych, w środowiskach zagrożonych patologią;
11) wzmocnić starania na poziomie szkół i samorządów terytorialnych o zwiększenie pomocy na rzecz rodziny, w celu wywiązania się z funkcji socjalnych i wychowawczych wobec uznania rodziny jako podstawy kształtowania wartości w dorosłym życiu".

KOMUNIKAT I
VIII Kongres Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce pozostawia obrady Kongresu w części dotyczącej pracy powołanych zespołów problemowych otwartymi i postanawia kontynuowanie tych prac drogą elektroniczną Wyniki pracy tych Zespołów maja być przedstawione Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia niezwłocznie po ich zakończeniu lub zamkniętym opracowaniu części problematyki (konkretne propozycje zmian z ich uzasadnieniem) Uczestnicy Kongresu upoważniają Zarząd Główny do zatwierdzenia wyników prac powołanych Zespołów i w formie załącznika do uchwały do przesłania opracowanych propozycji legislacyjnych odpowiednim organom decyzyjnym.

KOMUNIKAT II
Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sadów Rodzinnych w Polsce z zadowoleniem oceniają prace Zarządu Stowarzyszenia i tą drogą dziękują Członkom Zarządu za włożony wysiłek w organizację Kongresu, którą oceniają bardzo wysoko a nadto za pracę Zarządu w całym dotychczasowym przebiegu kadencji. Szczególne podziękowania uczestnicy Kongresu składają na ręce Pani Przewodniczącej Zarządu Głównego sędziemu Ewie Waszkiewicz za jej osobisty wkład w organizację Kongresu i prace Zarządu Głównego.

KOMUNIKAT III
Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce zobowiązują Zarząd Główny do zaproszenia do udziału w następnych Kongresach Prezesów Sądów Apelacyjnych w Polsce lub ich przedstawicieli orzekających w sprawach rodzinnych.

KOMUNIKAT IV
Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce:
a) pozytywnie oceniają dotychczasową współpracę z poszczególnymi Komendami i Komendą Główna OHP w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych;
b) doceniają i aprobują realizowane w ostatnim okresie zmiany w strukturach OHP;
c) doceniając konieczność prawidłowej współpracy z Policją z aprobatą przyjmują deklarację poprawy funkcjonowania organów Policji zajmujących się dziećmi i rodziną w ramach funkcjonujących rozwiązań ustawowych jak i działalności prewencyjno-profilaktycznej;
d) z zadowoleniem przyjmują kontynuację współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka i Helsińską Fundacją Praw Człowieka w celu ochrony dzieci i rodziny w Polsce


dodano: 2006-06-08
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet