START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Uchwała z dnia 3 października 2008 roku, Zakopane

Uchwała X Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce - ZAKOPANE, dnia 3 października 2008 roku

Sędziowie zgromadzeni na X Kongresie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce w dniach 30 września - 3 października 2008 r. w Zakopanem, z aprobatą odnoszą się do działań Zarządu Głównego Stowarzyszenia z realizacji uchwał z Konferencji i Kongresów Stowarzyszenia na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, w szczególności w zakresie poprawy wizerunku i znaczenia sądownictwa rodzinnego w Polsce.

Jednocześnie w trosce o dalsze doskonalenie i sprawniejsze funkcjonowanie sądownictwa rodzinnego oraz podniesienie prestiżu sądów i sędziów rodzinnych uchwalają:

1) w dalszym ciągu należy podejmować działania zmierzające do rozwiązania problemu awansów sędziów rodzinnych niezależnie od aktualnie obowiązującego tzw. awansu poziomego, którą to instytucję zdecydowanie popierają jako wyraz realizacji dążeń i wieloletnich działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy prestiżu i znaczenia sądownictwa rodzinnego w Polsce;
2) sprzeciwiamy się przeciwko wprowadzaniu opinii publicznej w błąd przez przedstawianie słusznych postulatów środowiska sędziowskiego jako działań o charakterze politycznym lub sprowadzających się jedynie do żądań płacowych;
3) stanowczo opowiadamy się przeciwko planom likwidacji instytucji tzw. awansu poziomego na rzecz projektowanego wprowadzania wielokrotności stawek awansowych na poziomie danego sądu;
4) zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o powołanie w trybie pilnym dwuinstancyjnych Wydziałów Rodzinnych lub wyodrębnienia w ramach Wydziałów Cywilnych sekcji do rozpoznawania spraw rodzinnych w I i II instancji we wszystkich Sądach Okręgowych w Polsce, w których wydziały takie dotychczas nie zostały utworzone;
5) postulujemy wprowadzenie zmian w ustawie ustroju o sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku ze zmianami (Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070) a przez dodanie w art. 16. § 1 punktu 6 o treści: " rodzinny (Sąd Rodzinny) - do rozpoznawania w pierwszej instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w drugiej instancji spraw rodzinnych, z wyjątkiem spraw przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy środek odwoławczy zawiera wniosek o orzeczenie środka poprawczego; oraz dodanie w tym przepisie § 6 o treści :"Do orzekania w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 6, wyznacza się sędziów wykazujących szczególną znajomość problematyki spraw rodzinnych i nieletnich;- oraz przez dodanie w art. 18. § 1. punktu 4 o treści:" 4) rodzinny - do rozpoznawanych w drugiej instancji spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także; - przez dodanie w art. 12 § 6 o treści :" § 6 Do orzekania w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 3, wyznacza się sędziów wykazujących szczególną znajomość problematyki spraw rodzinnych i nieletnich";
6) popieramy wprowadzenie modelu dojścia do zawodu sędziego - sędziego grodzkiego, ale zwracamy uwagę na konieczność jednoznacznego uregulowania gwarancji wykonywania zawodu sędziowskiego przez tego sędziego w związku z koniecznością powołania go na stanowisko na czas nieokreślony;
7) popieramy stanowiska wyrażane w uchwałach zgromadzeń ogólnych sędziów Sądów Okręgowych dotyczące kwestii ustalania podstawy wynagrodzeń sędziowskich a przede wszystkim przywrócenia zasady ustalania ich wysokości w oparciu o średnie wynagrodzenie w kraju, którego wysokość jest publikowana przez Główny Urząd Statystyczny;
8) postulujemy podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do wyłączenia z kognicji sądów rodzin spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu oraz spraw o ustanowienie kuratora dla podmiotów gospodarczych;
9) postulujemy wprowadzenia jak najszybciej uregulowań prawnych dotyczących współpracy sądów z instytucjami realizującymi orzeczenia sądowe celem przeciwdziałania nieskuteczności wykonania tych orzeczeń ;
10) popieramy dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów rodzinnych poprzez organizowanie szkoleń i studiów podyplomowych;
11) popieramy dążenia Zarządu Głównego dla pozyskiwania środków finansowych dla dalszego prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności w zakresie szkoleń zawodowych dla sędziów rodzinnych;
12) postulujemy wystąpienie o wyodrębnienie w programach wszystkich studiów prawniczych przedmiotu kończącego się egzaminem dotyczącego zagadnień prawa rodzinnego a ponadto zwiększenia ilości wymiaru godzin z zakresu prawa rodzinnego na aplikacjach;
13) stanowczo sprzeciwiamy się działaniom legislacyjnym zmierzającym do włączenia uregulowań prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego jesteśmy za zachowaniem odrębności przepisów dotyczących prawa rodzinnego zawartych w kro - sprzeciwiamy się włączeniu tych przepisów do tzw. "zielonej księgi";
14) postulujemy wyodrębnienie rozdziału dotyczącego postępowania wykonawczego w sprawach opiekuńczych w kodeksie postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem wykonania orzeczeń w przedmiocie kontaktów. z dzieckiem i o wydanie dziecka;
15) postulujemy wprowadzenie w k.r.o. uregulowań umożliwiających ojcu dziecka żądania nadania dziecku jego nazwiska i nadal popieramy dążenia stowarzyszeń ochrony praw rodzicielskich zmierzające do zagwarantowania realizacji ich ustawowych uprawnień wynikających z pełnionej przez nich władzy rodzicielskiej;
16) postulujemy o dokonanie zmiany przepisu art. 6 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami) poprzez dodanie do jego dotychczasowego brzmienia słów:" z wyjątkiem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego". Po dokonaniu tej zmiany przepis ten otrzyma brzmienie: "Art. 6. Koszty mediacji nie stanowią wydatków z wyjątkiem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego";
17) postulujemy utworzenie przez PCPR instytucjonalnych form dających możliwość realizacji kontaktów ustalonych przez sąd w przypadku istnienia silnego konfliktu pomiędzy rodzicami i niemożliwości ich realizacji w inny sposób;
18) postulujemy stworzenie na szczeblu lokalnym programu pomocy rodzinie oraz programu przeciwdziałania demoralizacji nieletnich;
19) widzimy konieczność podjęcia skutecznych działań na rzecz umożliwiania wszystkim sędziom korzystania z kształcenia w formie studiów podyplomowych dla sędziów rodzinnych oraz udzielanie pomocy finansowej sędziom podejmującym studia doktoranckie;
20) podtrzymujemy aktualność postulatu konsultowania ze Stowarzyszeniem Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce projektów aktów prawnych oraz propozycji zmian legislacyjnych w zakresie prawa rodzinnego;
21) podtrzymujemy zasadność dotychczasowych wystąpień do właściwych organów o podniesienie poziomu pracy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, zwłaszcza w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych;
22) popieramy nadal postulaty z uchwał z poprzednich Kongresów co do poprawienia sprawności wykonywania orzeczeń sądowych w zakresie umieszczania nieletnich w zakładach poprawczych;
23) proponujemy prowadzenie dalszych działań na rzecz wprowadzenia zawodowej kurateli w sądach rodzinnych i zwiększenie ilości etatów kuratorskich z jednoczesnym zmniejszeniem obciążeń kuratorów;
24) zobowiązuje się Zarząd Stowarzyszenia do wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań w kierunku utworzenia specjalistycznych placówek dla nieletnich z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami osobowości;
25) akceptujemy potrzebę zmian organizacyjnych i prawnych Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych ale nie zmierzających do ich likwidacji;
26) sędziowie rodzinni uważają, że obligatoryjne orzekanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich, którzy ukończyli lat 15 i powracają do przestępstwa jest zbyt restrykcyjne.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, zobowiązując go równocześnie do kontynuowania działań w zakresie współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami, zgodnie z uchwałami z poprzednich konferencji i kongresów. Projekt Uchwały podjętej jednogłośnie opracowała Komisja uchwał i wniosków.


dodano: 2008-10-03
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet