START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Warto wiedzieć!

Szanowni Państwo, informujemy, że w Dzienniku Ustaw poz. 2439 z dnia 27 grudnia 2017 r., opublikowana została ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

1). Rozwiązania wprowadzane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego wymagają większego niż dotychczas zaangażowania sądu opiekuńczego, w tym w zakresie obowiązków kontrolnych.

Uregulowania w niej przyjęte co do zasady wyłączą stosowanie art. 156 k.r.o., stanowią bowiem przepisy lex specialis. Miejsce zgody sądu wydawanej w ważniejszych sprawach podopiecznego, którym jest osoba całkowicie ubezwłasnowolniona, zastąpi rozstrzygnięcie merytoryczne o przyjęciu jej do domu pomocy społecznej, jeżeli nie wyraża na to przyjęcie zgody.

Ustawa wprowadza również przepis lex specialis w stosunku do art. 97 k.r.o. Rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy wymagało bowiem będzie umieszczenie w domu pomocy społecznej małoletniego, który pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, nawet w sytuacji gdy oboje rodzice są zgodni co do potrzeby takiego umieszczenia w nim swego dziecka.

W sprawach o wypisanie ze szpitala psychiatrycznego uczestnikiem postępowania będzie odtąd również ten szpital.

Przewiduje się wprowadzenie obowiązku okresowego badania stanu zdrowia psychicznego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w zakresie uzasadniającym jej pobyt w domu pomocy społecznej (nie rzadziej niż co 6 miesięcy).

Osobie przyjmowanej do domu pomocy społecznej lub szpitala psychiatrycznego sąd ustanawia adwokata lub radcę prawnego z urzędu.

2). W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nadaje się uprawnienia osobom zobowiązanym do poddania się leczeniu odwykowemu do złożenia wniosku o zmianę przez sąd postanowienia w przedmiocie rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Dotychczasowe rozporządzenie MS i MZiOP z 1983 r. dotyczące zasad sprawowania nadzoru kuratora nad sposobem leczenia odwykowego, traci moc, gdyż przyjęte w nim rozwiązania przeniesiono do samej ustawy.

3). W zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ustawa określa zasady orzekania przez sąd przepadku przedmiotów i narzędzi niebędących własnością sprawcy jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona, nie zachowując ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa.

To jedynie przykładowy zakres nowelizacji. Art. 7 i 8 noweli to przepisy intertemporalne (kontrola legalności spraw w toku na zasadach dotychczasowych), generalnie jednak, wobec ich braku w odniesieniu do zasad przyjmowania osób do szpitala psychiatrycznego i umieszczania w domu pomocy społecznej, zastosowanie mają zasady ogólne, zatem nowe przepisy stosuje się do spraw będących w toku.


   Pobierz plik:
USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2017-12-28
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet