START AKTUALNOŚCI O NAS KONTAKT  DOŁĄCZ DO NAS


Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości

Dnia 19 kwietnia 2016 roku przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce Prezes Dorota Hildebrand-Mrowiec oraz Wiceprezeski Ewa Ważny i dr Magdalena Arczewska spotkały się w Ministerstwie Sprawiedliwości z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patrykiem Jakim oraz Podsekretarzem Stanu Łukaszem Piebiakiem. W spotkaniu udział wzięli również Anna Andrzejewska, Pełnomocnik do spraw Konstytucyjnych Praw Rodziny, sędzia Jacek Ignaczewski, Dyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, sędzia Dariusz Cieślik, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji, sędzia Beata Turek wizytator z Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości oraz sędzia Robert Kowalczuk, główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym.


foto Witold Cieśla, Ministerstwo Sprawiedliwości


Delegacja Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce zwróciła uwagę na istotną rolę sędziów rodzinnych w wymiarze sprawiedliwości i konieczność zachowania pionu sądownictwa rodzinnego na poziomie rejonu i utworzenie na poziomie odwoławczym. Wskazano, iż sędziowie rodzinni z uwagi na specyfikę orzekanych spraw nieustannie pogłębiają swoją wiedzę prawniczą i psychologiczną, podejmując studia podyplomowe, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach tematycznych - tak aby podejmowane przez nich decyzje były najlepsze z punktu widzenia dobra dziecka.

Negatywnie oceniono wystąpienia i wypowiedzi polityków w środkach masowego przekazu dotyczące rzekomej praktyki umieszczania małoletnich dzieci w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa, wskazując że akta spraw, w których tę okoliczność wykazano jako wyłączną przyczynę umieszczenie w pieczy zastępczej, powinny być zbadane.

Członkinie Zarządu Stowarzyszenia stwierdziły, że w wielu miejscowościach rodzice mają ograniczony dostęp do środków orzekanych przez sądy, np. pomocy asystentów rodziny, bezpłatnej terapii psychologicznej, zajęć typu szkoła dla rodziców itp. Podkreślono, że konieczna jest ściślejsza współpraca w tym aspekcie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obecni na spotkaniu stwierdzili, że warto stworzyć rejestr organizacji pozarządowych, które mogłyby objąć nadzorem nieletnich w trybie art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r., poz. 382 z późn. zm.) dalej: u.p.n. Warto również wrócić do praktyki tworzenia przy sądach ośrodków kuratorskich, gdzie nieletni mogliby przebywać pod właściwą opieką, uzyskiwać pomoc w nauce i spożywać posiłki. Takie formy wsparcia mogłyby obejmować także małoletnich. Zebranie w ramach bazy informacji na temat działających lokalnie organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny mogłoby także stanowić pomoc w zakresie poszukiwania oferty pomocy dla tych osób.

Przedstawicielki Stowarzyszenia uznały za zasadne popularyzację opracowanych przez Fundację Dzieci Niczyje i konsultowanych z sędziami rodzinnymi, standardów w zakresie wysłuchania małoletniego dziecka przez sędziego - celem ujednolicenia praktyki w całym kraju.


foto Witold Cieśla, Ministerstwo Sprawiedliwości


Szczególną uwagę członkinie Zarządu zwróciły na konieczność podjęcia działań legislacyjnych w następujących sferach prawa rodzinnego:
  1. w zakresie postępowania o alimenty poprzez wprowadzenie tabel alimentacyjnych, uwzględniających wysokość otrzymywanych dochodów netto osoby zobowiązanej i wiek dziecka, co powinno odciążyć sądy i uprościć ten rodzaj spraw;
  2. w zakresie umieszczania małoletnich w domach pomocy społecznej w sytuacji, gdy dzieci są pozbawione pieczy rodziców z jednoznacznym wskazaniem czy dzieci tam umieszczone, powinny być również objęte systemem pieczy zastępczej;
  3. w zakresie powołania efektywnego centralnego systemu kierowania nieletnich do zakładów leczniczych (szczególnie nieletnich uzależnionych wobec oczekiwania na umieszczenie w szpitalu tego typu np. w Lubiążu, przez niemal rok), zgodnie bowiem z art. 82 § 1 u.p.n i § 1 i 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 79. poz. 692), sąd jest odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do zakładu opieki zdrowotnej, natomiast zadania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie wskazania właściwego zakładu nie są wykonywane od 2006 r.
  4. w zakresie trybu postępowania w przedmiocie wniosku o umieszczenie nieprzytomnego chorego w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, gdyż w obecnym stanie prawnym przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych z dnia 25 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz.731) uprawniają lekarza do wydania skierowania jedynie na wniosek i za zgodą świadczeniobiorcy, zaś § 6 tego rozporządzenia mówiący o wydaniu orzeczenia przez sąd opiekuńczy nie stanowi samodzielnej podstawy do wydania takiego orzeczenia gdy pacjent jest nieprzytomny i nie ma opiekuna prawnego
  5. uwzględniania w danych statystycznych posiedzeń wykonawczych prowadzonych w sprawach rodzinnych.
Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża nadzieję, że trwające półtorej godziny spotkanie przyniesie oczekiwane efekty, na co zdaje się wskazywać fakt zlecenia przez Ministra Łukasza Piebiaka analizy omówionych zagadnień obecnym przedstawicielom poszczególnych departamentów.

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce
dodano: 2016-04-22
KOMUNIKATY
OPINIE
OŚWIADCZENIA
UCHWAŁY
PUBLIKACJE
KONFERENCJE
GALERIA FOTO
KONKURSY
KONGRESY

©Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce Polityka prywatności Val de Mar Systemy Komputerowe --> strony internetowe, reklama, hosting, programowanie, edukacja, internet